List Otwarty Związków Zawodowych 'Jedność’ do Posłów i Posłanek w Sprawie Podatku Solidarnościowego

Jako Związki Zawodowe „Jedność”, działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. (JSW S.A.), zwracamy się do Was z ważnym przekazem. Właśnie wysłaliśmy list otwarty do wszystkich posłów i posłanek ziemi śląskiej, dotyczący podatku solidarnościowego. Chcielibyśmy podzielić się z Wami treścią tego listu.

LIST OTWARTY
ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH „JEDNOŚĆ”
DO POSŁÓW I POSŁANEK

Niżej podpisane organizacje związkowe reprezentujące Pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., która zatrudnia około 23 tysiące pracowników, zwracają się z apelem do Posłanek
i Posłów o wniesienie poprawek doprojektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją
na rynku energii elektrycznej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
[druk sejmowy 3487 ; druk senatu 3561] w brzmieniu proponowanym przez Sejm i Senat, mających na celu likwidację rozdziału 3a ww. ustawy, bądź też wyłączających ze „składki solidarnościowej” Jastrzębską Spółkę Węglową S.A.

            Szanowne Posłanki i Posłowie, objęcie obowiązkową „składką solidarnościową” Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która w śladowych ilościach prowadzi eksploatację węgla energetycznego jest krzywdzące i nieuczciwe. W 2022 roku JSW wyprodukowała zaledwie 8% węgla energetycznego
w skali kraju. Wysokie ceny węgla energetycznego są wynikiem ograniczania krajowych zdolności produkcji tego surowca (wynikających m.in. z likwidacji KWK „Krupiński” w 2017 roku)
oraz pozostałych decyzji podejmowanych przez Rząd.

Podkreślamy, że obciążenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej „składką solidarnościową” jest przede wszystkim niesprawiedliwe. JSW nie może i nie powinna zostać obciążona planowaną daniną
w zakresie sprzedaży węgla koksowego, który nie jest notowany na rynkach energii i nie służy
do wytwarzania energii, lecz stali, o czym Państwo zapomnieli podczas poprzednich głosowań w sejmie!

Zwracamy uwagę, że projekt zmiany ustawy nie przewiduje objęcia „składką solidarnościową” grupy Orlen, która osiągała rekordowe zyski wynikające z bardzo wysokich marż rafineryjnych.
Marże te wynosiły w II, III i IV kwartale 2022 r. odpowiednio 26,5, 16,4 oraz 22 dolary na baryłkę.
W analogicznych okresach roku 2021 wynosiły one odpowiednio zaledwie 1,5, 3,1 oraz 4,5 dolara.

            Górnicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej codziennie narażają swoje zdrowie i życie,
aby realizować cele wynikające z obowiązków pracowniczych. Zyski JSW wynikają w bezwzględnej większości z produkcji i sprzedaży węgla koksowego oraz koksu. Przenoszenie odpowiedzialności
za wzrost cen energii elektrycznej, gazu i ropy naftowej na Pracowników, którzy w żadnym stopniu
nie mają wpływu na ich wartości, jest czymś o czym Ci ludzie nie zapomną w czasie październikowych wyborów.

W najbliższych dniach Sejm ponownie będzie głosował nad zmianą ustawy dotyczącej „podatku solidarnościowego”. To dla Was szansa, aby przemyśleć swoje stanowisko, a następnie podjąć sprawiedliwą i uczciwą decyzję o odrzuceniu niniejszych zmian w ustawie. Wraz z listem otwartym, przekazujemy pracownikom JSW listę Posłanek i Posłów oraz informacje w jaki sposób głosowaliście 13 lipca 2023 r. w niniejszej sprawie. Opublikujemy również wyniki kolejnego głosowania.

Mamy nadzieję, że nie pozwolicie na obciążanie ogromnymi kosztami Pracowników JSW, która
nie odpowiada i nie czerpie zysków wynikających z kryzysu energetycznego w którym znajduje się kraj.

Poniżej treść listu z podpisami przesłanego do posłów. [List podpisany kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi]

Jedność App

FREE
VIEW