ZUZP dla Pracowników SRK

 

Zakładowy Układ  Zbiorowy Pracy   

dla  Pracowników  Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 

Bytom,  marzec 2011 r.

 

Spis treści

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy

l.p. Tytuł Rozdział Strona
1. Przepisy wstępne I 3
2. Czas  pracy II 5
3. Zasady wynagradzania III 7
4. Inne świadczenia IV 12
5. Urlopy wypoczynkowe i dodatkowe V 13
6. Ochrona warunków pracy VI 15
7. Postanowienia końcowe VII 18

 

Załączniki do Układu

l.p. Tytuł Nr zał. Strona
1. Tabela dniówkowych stawek płac zasadniczych dla pracowników na stanowiskach robotniczych pod ziemią 1 20
2. Tabela dniówkowych stawek płac zasadniczych dla pracowników na stanowiskach robotniczych na powierzchni 2 21
3. Tabela miesięcznych stawek płac zasadniczych dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych pod ziemią 3 22
4. Tabela miesięcznych stawek płac zasadniczych dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno – technicznych na powierzchni 4 23
5. Taryfikator kwalifikacyjny 5 24
6. Tabele stawek dodatków do wynagrodzenia 6 28
7. Zasady określania stopni szkodliwości, uciążliwości i niebezpieczeństwa pracy oraz przyznawania i wypłacania dodatków za pracę w tych warunkach 7 29
8. Zasady wynagradzania członków drużyn ratowniczych 8 32
9. Zasady przyznawania dodatkowego wynagrodzenia za czas pełnienia dyżurów domowych 9 35
10. Inne dodatki oraz świadczenia 10 36
11. Zasady wypłacania specjalnego wynagrodzenia z Karty Górnika 11 39
12. Zasady przyznawania nagrody z okazji Dnia Górnika 12 41
13. Zasady przyznawania dodatkowej nagrody rocznej tzw. 14 pensji 13 43
14. Zasady przyznawania deputatu węglowego 14 45
15. Zasady przyznawania nagród jubileuszowych 15 46
16. Zasady przyznawania jednorazowej odprawy emerytalno – rentowej 16 49
17. Świadczenia z tytułu zgonu wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej 17 51
18. Tabela norm przydziału ochron osobistych, odzieży i obuwia ochronnego 18 53
19. Zasady premiowania 19 56
20. Wykaz prac niebezpiecznych pod ziemią 20 58
21. Wykaz stanowisk uprawniających do wypłaty dodatku szkodliwego, uciążliwego i niebezpiecznego. 21 59

 

ROZDZIAŁ I

Przepisy wstępne

§ 1

 

 1. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy określa szczegółowe zasady wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. zatrudnionych w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie stosunku pracy.
 2. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy nie obejmuje:
  1. pracowników administracyjno – biurowych,
  2. Członków Zarządu oraz Głównego Księgowego Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

 

§ 2

 

Dla pracowników objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, których prawa i obowiązki regulują w sposób szczególny odrębne przepisy – postanowienia Układu stosuje się wyłącznie w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami.

 

§ 3

 

Ilekroć w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy jest mowa o:

 1. „układzie” – rozumie się przez to Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. (ZUZP),
 2. „pracodawcy” – rozumie się przez to Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu, reprezentowaną przez Zarząd Spółki,
 3. „pracowniku”– rozumie się przez to pracownika Spółki zatrudnionego na podstawie umowy o pracę,
 4. „organizacji związkowej” – rozumie się przez to Związki Zawodowe działające w Spółce na podstawie ustawy z dnia 23.05.1991 roku o związkach zawodowych,
 5. „odrębnych przepisach” – rozumie się przez to obowiązujące w dniu wprowadzenia Układu postanowienia:
  1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 roku w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa – Karta górnika ( Dz. U. z 1982 roku, nr 2 poz. 13 ) wraz  z przepisami wykonawczymi,
  2. Kodeksu pracy wraz z przepisami wykonawczymi,
  3. Kodeksu Spółek Handlowych,
 6. „średnim krajowym wynagrodzeniu” – rozumie się przez to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane comiesięcznie przez Główny Urząd Statystyczny,
 7. „minimalnym wynagrodzeniu” – rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zgodne z Ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 10.10.2002 r. Dz. U. nr 200 poz. 1679 z późniejszymi zmianami,
 8. „normalnym wynagrodzeniu” – rozumie się przez to takie wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje stale i systematycznie, a więc obejmujące zarówno wynagrodzenie zasadnicze wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania jak i dodatkowe składniki wynagrodzenia o charakterze stałym, jeżeli pracownik na podstawie przepisów obowiązujących w Spółce ma do nich prawo,
 9. „okresie zatrudnienia” – rozumie się przez to czas obejmujący stosunek pracy na podstawie umowy o pracę,
 10. „Regulaminie Pracy” – rozumie się przez to Regulamin Pracy dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

§ 4

 1. Korzystniejsze postanowienia Układu, z dniem jego wejścia w życie zastępują z mocy prawa wynikające z dotychczasowych przepisów prawa pracy warunki umowy o pracę.
 2. Postanowienia Układu mniej korzystne dla pracowników wprowadza się z upływem właściwego dla nich okresu wypowiedzenia.

§ 5

 1. Układ zawiera się na czas nieokreślony.
 2. Zmian postanowień Układu dokonuje się w drodze protokołów dodatkowych wprowadzonych w uzgodnieniu z organizacją związkową w trybie przewidzianym dla zawarcia Układu.

§ 6

 1. Wątpliwości i rozbieżności występujące przy stosowaniu postanowień Układu wyjaśniane są bezzwłocznie przez strony zawierające Układ – reprezentowane przez upoważnionych przedstawicieli.
 2. Pracodawca uznaje pierwszeństwo zobowiązań z tytułu wynagrodzeń za pracę przed innymi zobowiązaniami.

 

ROZDZIAŁ II

Czas pracy

§ 7

 1. Dla pracowników Spółki oprócz niedziel, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy – wszystkie soboty są dniami wolnymi od pracy.
 2.  Dzień 4 grudnia – Dzień Świętej Barbary – jest świętem górniczym, dniem wolnym od pracy.
 3. Pracodawca może wprowadzić inne dni wolne od pracy za odpracowaniem, na zasadach uzgodnionych z organizacją związkową.

§ 8

 1. Za czas pracy uznaje się czas pozostawania pracownika w dyspozycji Spółki, w miejscu wyznaczonym zgodnie z Regulaminem Pracy.
  • Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy zgodnie z Regulaminem Pracy.
  • Do celów rozliczania czasu pracy pracownika:
   • przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
   • przez tydzień należy rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego.
 1. Czas pracy wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień, przy pięciodniowym tygodniu pracy.
 2. W oparciu o przepis art. 151 § 4 Kodeksu pracy ustala się dla poszczególnego pracownika liczbę godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z okolicznościami określonymi w § 1 pkt. 2 art. 151 Kodeksu pracy, w wysokości 416 godzin w roku kalendarzowym.
 3. Za okres rozliczeniowy, o którym mowa w art. 129 § 1 Kodeksu pracy, przyjmuje się 4 miesiące.
 4. Dla pracowników zatrudnionych pod ziemią czas pracy wynosi 7,5 godziny na dobę i 37,5 godziny na tydzień przy pięciodniowym tygodniu pracy.
 5. Dla pracowników zatrudnionych pod ziemią w szkodliwych lub uciążliwych warunkach pracy – czas pracy wynosi:

1) 7 godzin na dobę – dla zatrudnionych przy naprawie i konserwacji szybów, szybików oraz urządzeń przyszybowych, 2) 6 godzin na dobę dla zatrudnionych:

 1. przy czyszczeniu rząpi w szybach i osadnikach i chodnikach wodnych,
 2. w przypadku przekroczenia norm szkodliwości i uciążliwości przy pogłębianiu, naprawie, konserwacji szybów i szybików oraz urządzeń szybowych i przyszybowych,
 3. w wyrobiskach ( miejscach pracy) o temperaturze powyżej 28 stopni Celsjusza mierzonej termometrem suchym lub  o wilgotności poniżej 11 katastopni,
 4. w wyrobiskach, gdzie woda leje się gęstą strugą.
 1. Praca w godzinach nadliczbowych na stanowiskach określonych w ust. 6 jest zabroniona.
 2. Na stanowiskach określonych w ust. 6 pkt. 2 pracownicy mogą być zatrudnieni bez przerwy najdłużej przez trzy miesiące, po czym musi nastąpić przerwa w zatrudnieniu ich na tych stanowiskach, nie krótsza niż jeden miesiąc.
 3. W okresie przerwy, o której mowa w ust. 8, pracownik powinien być zatrudniony na stanowisku umożliwiającym mu uzyskanie wynagrodzenia otrzymywanego na poprzednim stanowisku pracy.
 4. Na stanowiskach, na których z przyczyn organizacyjno – technicznych brak jest możliwości realizacji powyższego przepisu, należy dążyć do stworzenia warunków umożliwiających jego wykonanie.

§ 9

Pracownikom przysługuje piętnastominutowa przerwa w pracy na spożycie posiłku – wliczona do czasu pracy.

§ 10

 1. Rozkład czasu pracy, a w szczególności początek i koniec pracy, przerwy w pracy oraz tryb przesuwania zmian określa Regulamin Pracy.

 

ROZDZIAŁ III

Zasady wynagradzania

§ 11

 

 1. Pracodawca za wykonaną przez pracownika pracę przekazuje wynagrodzenie na wskazany przez niego rachunek bankowy do 10 dnia każdego miesiąca.
 2. Pracownikom, o których mowa w § 8 ust. 5 i 6 przysługuje wynagrodzenie jak za 8 godzin pracy.
 3. Pracownikom przysługuje wynagrodzenie za pełny wymiar czasu pracy w wysokości nie mniejszej od minimalnego wynagrodzenia.
 4. Pracownikowi za pracę przysługuje:
  • wynagrodzenie zasadnicze według stawki wynikającej z kategorii osobistego zaszeregowania lub zaszeregowania roboty,
  • inne składniki wynagrodzenia wynikające z postanowień Układu.
 5. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych przy robotach zaszeregowanych do wyższej kategorii od kategorii osobistego zaszeregowania – przysługuje wynagrodzenie obliczone według stawki wynikającej z kategorii zaszeregowania roboty.
 6. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych przy robotach zaszeregowanych do niższej kategorii od kategorii osobistego zaszeregowania – przysługuje wynagrodzenie obliczone według stawki wynikającej z kategorii osobistego zaszeregowania.

§ 12

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonania, a przeszkody w wykonaniu pracy wystąpiły ze strony Pracodawcy.

§ 13

 1. W przypadkach uzasadnionych potrzebami Pracodawcy, pracownikowi może być powierzona inna praca niż wynikająca z umowy o pracę – na okres do trzech miesięcy w roku kalendarzowym, jeśli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.
 2. W przypadku, gdy praca uzupełniająca powierzona zgodnie z ust. 1 jest wyżej płatna, pracownik nabywa prawo do wyższego wynagrodzenia za czas jej wykonywania.

§ 14

 1. Pracownicy wynagradzani są według czasowo – premiowej formy płac.
 2. Zasady premiowania określa załącznik nr 19 do Układu.
 3. Wynagrodzenie w czasowo – premiowej formie stanowi:
  • dla pracowników na stanowiskach robotniczych – iloczyn liczby przepracowanych dniówek i dniówkowej stawki płacy zasadniczej wynikającej z kategorii osobistego zaszeregowania lub zaszeregowania roboty oraz premii przyznanej zgodnie z zasadami premiowania,
  • dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych – wynagrodzenie wynikające z miesięcznej stawki płacy zasadniczej oraz premii przyznanej zgodnie z zasadami premiowania.

§ 15

 1. Wprowadza się tabele stawek wynagrodzenia zasadniczego określone w załącznikach nr 1,2,3,4 do Układu.
 2. Analizę stawek wynagrodzenia zasadniczego przeprowadza się w okresach nie dłuższych niż 12 miesięcy.

§ 16

 1. Zaszeregowania pracowników do poszczególnych kategorii dokonuje się na podstawie taryfikatorów dla stanowisk robotniczych i nierobotniczych – stanowiących załącznik nr 5 do Układu.
 2. Decyzję o przyznaniu kategorii zaszeregowania określonej w ust. 1 podejmuje Pracodawca.

§ 17

 1. Pracownikom pełniącym funkcje przodowego (brygadzisty) przysługuje dodatek z tytułu wykonywania dodatkowych czynności polegających na kierowaniu i nadzorowaniu pracy podległego zespołu pracowników – według stawek określonych w załączniku nr 6 do Układu.
 2. Funkcję przodowego (brygadzisty) powierza bezpośredni przełożony pracownikowi kierującemu pracą zespołu złożonego z co najmniej dwóch osób, łącznie z przodowym (brygadzistą).
 3. Dodatek przodowego przysługuje wyłącznie za czas pełnienia funkcji przodowego ( brygadzisty) i po tym okresie nie wymaga wypowiedzenia.

§ 18

 1. Praca wykonywana ponad normy czasu pracy określone w § 8 stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.
 2. Praca w godzinach nadliczbowych odbywa się na polecenie bezpośredniego przełożonego, zgodnie z uregulowaniami obowiązującymi w tym zakresie w Spółce.
 3. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna tylko w razie:
  • konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego albo dla ochrony mienia lub usunięcia awarii, 2) szczególnych potrzeb Pracodawcy.

 

 1. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:
  • 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających: – w nocy,
   • w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
   • w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
  • 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt. 1),
  • Dodatek w wysokości określonej w pkt. 1) przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku  w wysokości określonej po myśli uregulowań wynikających z treści pkt. 1) i 2).
 1. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.
 2. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.
 3. W przypadkach określonych w ust. 5 i 6 pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.
 4. Za pracę w soboty, niedziele i święta oraz w innych dniach wolnych od pracy, podejmowaną na zasadach pełnej dobrowolności – niezależnie od udzielonego płatnego dnia wolnego od pracy – przysługuje nie mniej niż normalne wynagrodzenie.

§ 19

 1. Za każdą godzinę pracy w porze nocnej, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 28 % godzinowej stawki wynagrodzenia wynikającego z minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 2. Praca nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godzinami 2100 i 700.

§ 20

 1. Pracownikom zatrudnionym w warunkach szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych lub uciążliwych przysługują dodatki w wysokości określonej w załączniku nr 6 do Układu.
 2. Zasady określania stopni szkodliwości, niebezpieczeństwa i uciążliwości pracy oraz przyznawania dodatków za pracę w tych warunkach określa załącznik nr 7 do Układu.
 3. Pracodawca, w porozumieniu z organizacją związkową, zobowiązany jest do określenia i bieżącego aktualizowania wykazu stanowisk pracy i rodzaju robót, na którym występują warunki szkodliwe dla zdrowia, niebezpieczne lub uciążliwe – z określeniem stopnia szkodliwości, niebezpieczeństwa lub uciążliwości.

§ 21

Pracownikom dołowym posiadającym uprawnienie sanitariusza przysługuje dodatek wypłacany za czas pełnienia tej funkcji – według stawek określonych w załączniku nr 6 do Układu.

 

§ 22

 1. Instruktorom szkolącym pracowników nowoprzyjętych lub uczniów przysługuje dodatek za każdego szkolonego według stawek określonych w załączniku nr 6 do Układu.
 2. Łączna kwota dodatku za dniówkę nie może być większa niż kwota przysługująca za trzech szkolonych.

§ 23

Pracownikom wchodzącym w skład drużyny ratowniczej oraz pracownikom biorącym udział w akcji ratowniczej przysługuje wynagrodzenie wraz  z dodatkami według zasad określonych w załączniku nr 8 do Układu  w wysokości określonej w załączniku nr 6 do Układu. § 24

Za czas pełnienia dyżurów domowych pracownikom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie według zasad i wysokości określonych w załączniku nr 9 do Układu.

§ 25

Pracownikom powołanym do odbycia zasadniczej lub okresowej służby wojskowej przysługuje odprawa na podstawie i na zasadach określonych  w ustawie z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

 • 26 Pracownikom przysługuje wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby wg zasad przyjętych w załączniku nr 10 § 1 ust. 1.

  

ROZDZIAŁ IV 

Inne świadczenia

§ 27

 

 1. Pracownikom objętym Układem przysługują uprawnienia wynikające z Karty Górnika i inne świadczenia:

 

 • specjalne wynagrodzenie z Karty Górnika –        załącznik nr         11,
 • nagroda z        okazji          Dnia Górnika    i „tradycyjne barbórkowe”            –      załącznik nr     12,
 • dodatkowa nagroda roczna (14 – tka) –        załącznik nr         13,
 • deputat węglowy –        załącznik nr         14,
 • nagroda jubileuszowa – załącznik nr         15,
 • odprawa emerytalno – rentowa –        załącznik nr         16,
 • inne dodatki i świadczenia –        załącznik nr         10,
 • odprawa pośmiertna –        załącznik nr        

 

ROZDZIAŁ V

Urlopy wypoczynkowe i dodatkowe

§ 28

Pracownikom, z zastrzeżeniem § 29, przysługuje w każdym roku kalendarzowym urlop wypoczynkowy w wymiarze:

1) 20 dni roboczych – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 2) 26 dni roboczych – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

 

§ 29

 

 1. Pracownikom zatrudnionym pod ziemią przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze:

 

 • 21 dni roboczych – po roku pracy,
 • 26 dni roboczych – po 5 latach pracy.

 

 1. Do okresu pracy, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym w ust. 1, zalicza się tylko okresy pracy pod ziemią i w zakładach przeróbczych.
 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku pracowników, którzy nabyli prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze.
 3. Dla ustalenia przeciętnego wynagrodzenia za jeden dzień urlopu, podstawę wymiaru dzieli się przez liczbę kalendarzowych dni roboczych, za które pracownikowi przysługiwało wynagrodzenie w okresie z którego została ustalona podstawa wymiaru z uwzględnieniem wynagrodzenia za soboty, niedziele i święta.

Ustaloną w ten sposób „dniówkę” urlopową należy pomnożyć przez liczbę dni urlopu.

 

§ 30

 

 1. Do okresu pracy, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego oraz jego wymiar, zalicza się okresy poprzedniego zatrudnienia oraz czas trwania nauki w szkołach ponadpodstawowych, określony w Kodeksie pracy.
 2. Jeżeli pracownik pobierał naukę w okresie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

§ 31

 

 1. Pracownikom zatrudnionym pod ziemią, niezależnie od urlopu wypoczynkowego wynikającego z § 28 i 29, przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze:
  • 5 dni kalendarzowych ( płatnych jak za 5 dni) – po 5 latach pracy,
  • 8 dni kalendarzowych ( płatnych jak za 8 dni) – po 10 latach pracy.

 

 1. Pierwszy dzień dodatkowego urlopu wypoczynkowego nie może przypadać w sobotę, niedzielę i święto.
 2. Dodatkowy urlop wypoczynkowy przysługuje w danym roku pod warunkiem przepracowania pod ziemią co najmniej ½ ogólnej liczby dni pracy w roku poprzednim.
 3. Uprawnienia do dodatkowego urlopu wypoczynkowego nie wygasają z upływem roku kalendarzowego.

ROZDZIAŁ VI 

Ochrona warunków pracy 

§ 32

 1. Pracodawca jest zobowiązany do:
 • zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • stosowania środków zapobiegających chorobom zawodowym i innym schorzeniom związanym z warunkami i charakterem wykonywanej pracy,
 • systematycznego przeprowadzania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz kierowania pracowników na okresowe badania lekarskie,
 • zapewnienia we wszystkich oddziałach ( działach ) na powierzchni umywalni i ubikacji w ilości i rodzaju wynikających z ogólnych przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, pomieszczenia te powinny być wyposażone w niezbędne środki higieniczne,
 • urządzenia i stałego utrzymania w należytym stanie łaźni zaopatrzonych w dostateczną ilość ciepłej wody,
 • urządzenia i stałego utrzymania w należytym stanie szatni z wydzielonymi miejscami na odzież brudną i czystą,
 • zapewnienia odpowiedniej ilości punktów sanitarnych wyposażonych we właściwe środki i leki niezbędne przy udzielaniu pomocy medycznej.

 

§ 33

 

 1. Pracodawca zapewnia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych posiłki profilaktyczne oraz napoje, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów ( Dz. U. z 1996 roku nr 60, poz.279).

 

 1. Wartość posiłków profilaktycznych oraz mleka wynosi odpowiednio 1 % podstawy dla posiłku profilaktycznego i 0,3 % podstawy dla mleka. Podstawę stanowi minimalne Wartość ta będzie corocznie ustalana w uzgodnieniu z organizacją związkową w drugiej połowie roku bieżącego na rok następny.

Wartość jednostkowa posiłku łącznie z mlekiem wynosi 18,00 zł.

 

 1. Posiłki realizowane są na podstawie wydawanych uprawnionym pracownikom bonów żywieniowych umożliwiających zakupy artykułów żywieniowych i napojów do sporządzania posiłków we własnym zakresie.
 2. Realizacja bonów żywieniowych odbywa się w punktach gastronomicznych znajdujących się w bezpośredniej bliskości poszczególnych ruchów, rejonów Spółki.
 3. Prawo do posiłku przysługuje za każdy przepracowany dzień łącznie z  ćwiczeniami ratowniczymi.

§ 34

 

 1. Pracownikom, którzy:
  • są zatrudnieni w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych,  ulegli wypadkowi przy pracy,
  • są zagrożeni lub nabyli chorobę zawodową, albo inną chorobę pozostającą w związku przyczynowym z charakterem wykonywanej pracy

przysługuje prawo do urlopu zdrowotnego na leczenie sanatoryjne lub wczasy profilaktyczno – lecznicze płatne jak zasiłek z tytułu choroby, jeżeli zakład opieki zdrowotnej sprawujący opiekę lekarską nad pracownikiem wyda orzeczenie o potrzebie takiego leczenia.

 

 1. Pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę z powodu niezdolności pracownika do świadczenia pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub nabytą w niej chorobą zawodową, jeżeli stan zdrowia pracownika umożliwia mu pracę na innym stanowisku. Umowa o pracę może być rozwiązana w tym przypadku, jeżeli Pracodawca zapewni pracownikowi zatrudnienie w innym zakładzie pracy.

 

 • 35 Pracodawca zobowiązany jest do wydawania pracownikom odpowiedniej ilości środków do mycia i prania, zgodnie z załącznikiem nr 18 do Układu.

§ 36

 

 1. Pracodawca zobowiązany jest do przydzielenia pracownikom odzieży roboczej, ochronnej i sprzętu ochrony osobistej – przed powierzeniem pracy.
 2. Jeżeli Pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, pod warunkiem  wypłacenia przez Pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości    kosztów poniesionych przez pracownika.
 3. Normy przydziału oraz szczegółowe zasady wydawania odzieży roboczej, ochronnej i sprzętu ochrony osobistej określa załącznik nr 18 do Układu.

§ 37

 

 1. Pracodawca zobowiązany jest do bezpłatnego przydzielania pracownikom narzędzi pracy i do ich naprawy.
 2. Zużyte i zniszczone narzędzia wymienia się na nowe za ich zwrotem.
 3. Pracownik zobowiązany jest do należytej dbałości o narzędzia pracy i do utrzymania ich w stanie zdatnym do użytku.
 4. W przypadku zawinionego przez pracownika zniszczenia lub utraty powierzonych narzędzi, pracodawca ma prawo żądać ich zwrotu lub równowartości.

§ 38

 

 1. Pracodawca zobowiązany jest do przydzielania pracownikowi odpowiednio wyposażonego i zabezpieczonego miejsca na przechowywanie odzieży własnej, roboczej i sprzętu ochrony osobistej oraz narzędzi pracy.
 2. W przypadku niezawinionej przez pracownika kradzieży narzędzi pracy, odzieży roboczej, ochronnej lub własnej albo innych przedmiotów osobistych przechowywanych ( pozostawionych ) w szatni, łaźni lub w innym wyznaczonym miejscu, zgodnie z zasadami określonymi  w Regulaminie Pracy – Pracodawca zobowiązany jest do zwrócenia pracownikowi równowartości utraconych przedmiotów stanowiących jego własność.
 3. Postanowienia ust. 2 mają odpowiednie zastosowanie w przypadku niezawinionego przez pracownika zniszczenia odzieży, narzędzi lub innych przedmiotów wskutek wypadku przy pracy.

 

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§ 39

Pracodawca jest zobowiązany do:

 1. zawiadomienia pracowników o wejściu Układu w życie i o zmianach dotyczących Układu oraz o wypowiedzeniu i o rozwiązaniu Układu,
 2. udostępnienia do wglądu na żądanie pracownika tekstu Układu i Regulaminu Pracy oraz do wyjaśnienia ich treści.

Integralną część Układu stanowią załączniki powołane w jego treści.

 

§ 41

 1. Układ może być rozwiązany:
  • za porozumieniem stron,
  • za wypowiedzeniem dokonanym przez jedną ze stron.
 2. Wypowiedzenie Układu następuje pisemnie, z tym, że okres wypowiedzenia nie może być krótszy niż 3 miesiące.
 3. W przypadku wypowiedzenia Układu – strony zobowiązują się do niezwłocznego przystąpienia do ustalenia treści nowego Układu.

 

§ 42

Strony będą dokonywały okresowych ocen funkcjonowania Układu. Będzie to wykonywała komisja wspólna najpóźniej do 31 stycznia każdego roku.

 

§ 43

W sprawach nie uregulowanych w Układzie, obowiązują przepisy Kodeksu pracy i przepisy wykonawcze oraz inne przepisy prawa pracy.

Układ podpisano w ośmiu egzemplarzach. Dwa egzemplarze Układu przekazuje się do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

 

§ 45

Układ wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po dniu jego zarejestrowania.

 

 

Załącznik nr 1

do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy

dla Pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Tabela dniówkowych stawek płac zasadniczych  dla pracowników na stanowiskach robotniczych pod ziemią

kategoria zaszeregowania zł/dniówkę
1 54,80
2 58,70
3 62,50
4 66,40
5 71,20
6 75,00
7 79,80

 

Załącznik nr 2

do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Tabela dniówkowych stawek płac zasadniczych  dla pracowników na stanowiskach robotniczych na powierzchni

kategoria zaszeregowania zł/dniówkę
1 43,50
2 45,40
3 47,30
4 49,20
5 51,10
6 52,90
7 54,60
8 56,50

 

Załącznik nr 3

do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy

dla Pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

 Tabela miesięcznych stawek płac zasadniczych  dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych  pod ziemią

kategoria zaszeregowania zł/miesiąc
1 865,00
2 950,00
3 1.350,00
4 1.480,00
5 1.610,00
6 1.690,00
7 1.930,00
8 2.240,00
9 2.350,00
10 2.620,00
11 2.830,00
12 2.980,00
13 3.440,00
14 4.810,00

 

 

 

Załącznik nr 4

 

do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy

dla Pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Tabela miesięcznych stawek płac zasadniczych  dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno – technicznych   na powierzchni

kategoria zaszeregowania zł/miesiąc
1 850,00
2 920,00
3 1.030,00
4 1.110,00
5 1.180,00
6 1.230,00
7 1.280,00
8 1.340,00
9 1.400,00
10 1.470,00
11 1.890,00
12 2.360,00
13 2.660,00

Załącznik nr 5

 

do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy

dla Pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Taryfikator kwalifikacyjny

 

 1. Stanowiska robotnicze pod ziemią

 

 

l.p. Stanowisko Kategoria zaszeregowania
1 Górnik w przybierce z wymianą obudowy 7
2 Górnik w przybierce bez wymiany obudowy 5 – 6
3 Górnik 3 – 6
4 Rewident szybowy, cieśla szybowy 4 – 6
5 Cieśla szybowy, rewident szybowy za czas pracy w szybie 6
6 Starszy: elektromonter, ślusarz 6
7 Elektromonter, ślusarz 3 – 5
8 Młodszy: elektromonter, ślusarz 1 – 3
9 Elektromonter urządzeń łączności 3 – 5
10 Maszynista pomp odwadniania głównego 3 – 5
11 Robotnik transportowy 1 – 3
12 Spawacz 2 – 5
13 Sygnalista szybów 3 – 5

II.       Stanowiska robotnicze na powierzchni

 

 

l.p. Stanowisko Kategoria zaszeregowania
1 Spawacz elektryczno – gazowy 5 – 8
2 Starszy ślusarz 6 – 8
3 Ślusarz 4 – 6
4 Młodszy ślusarz 2 – 4
5 Starszy: elektronik, elektromonter 6 – 8
6 Elektronik, elektromonter 4 – 6
7 Młodszy elektromonter 2 – 4
8 Wydawca magazynowy 1 – 4
9 Łazienny 1 – 2
10 Markarz, lampiarz 2 – 5
11 Maszynista wentylatorów 4 – 6
12 Obsługa centrali telefonicznej 2 – 5
13 Robotnik transportowy 2 – 4

 

 

 

III.      Stanowiska nierobotnicze pod ziemią

 

 

l.p. Stanowisko Kategoria zaszeregowania
1 Dyrektor Zakładu Spółki,

Dyrektor Techniczny – Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego

14
2 Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, 13
3 Główny Inżynier 11 – 12
4 Główny: Mechanik, Elektryk, Kierownik Działu,

Zastępca Głównego Inżyniera

10 – 11
5 Nadsztygar, Dyspozytor Ruchu 8 – 10
6   Sztygar Oddziałowy,  

 

6 – 8
Starszy:

–  Geolog górniczy,

–  Hydrogeolog górniczy

Starszy Inspektor

7   Sztygar zmianowy,  

 

5 – 7
Geolog górniczy,

Hydrogeolog górniczy

Geofizyk górniczy,

Inspektor  
8   Nadgórnik,  

Maszynista Maszyn Wyciągowych

 

4 – 6
Dozorca,

Starszy specjalista

9 Specjalista 2 – 3
10 Stażysta z wykształceniem wyższym 2
11 Stażysta z wykształceniem średnim 1

 

IV.      Stanowiska inżynieryjno – techniczne na powierzchni

 

l.p. Stanowisko Kategoria zaszeregowania
1 Główny specjalista, Kierownik działu, 10 – 13 
2 Nadsztygar,

Starszy informatyk,

Starszy Inspektor,

8 – 11
3 Sztygar na powierzchni,

Informatyk,

Inspektor,

6 – 8
4 Specjalista 3 – 5
5 Stażysta z wykształceniem wyższym 2
6 Stażysta z wykształceniem średnim 1

 

Załącznik nr 6

do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy  dla Pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.  

Tabele stawek dodatków do wynagrodzenia

 

 1. Dodatki dla przodowych, brygadzisty i sanitariuszy

( przy zbiegu uprawnień przysługuje łączna kwota dodatków )

l.p. wyszczególnienie  

Stawka zł/dn

 

1 Dodatek brygadzisty w pracach szczególnie odpowiedzialnych  

2,70

2 Dodatek przodowego 2,70
3 Dodatek dla sanitariuszy 2,70
4 Dodatek  dla sanitariuszy za czas udzielenia faktycznej pomocy potwierdzonej przez dyspozytora ruchu 10,00

 

 1. Dodatki za        pracę             w         warunkach   szkodliwych            dla      zdrowia,

        niebezpiecznych i uciążliwych

l.p.   wyszczególnienie Stawka zł/godz.
1 I     stopień   0,49
2 II    stopień   0,73
3 III   stopień   0,97

 

 1. Dodatki dla ratowników
l.p. wyszczególnienie    

Stawka 

 

1 Stały miesięczny dodatek ratowniczy dla członków drużyn ratowniczych                 zł/m – c 408,00
2 Dodatek za ćwiczenia w aparacie regeneracyjnym zł/godz. 4,86

 

 1. Inne dodatki
l.p. wyszczególnienie Stawka zł/dn

 

1 Dodatek za pracę w porze nocnej 24,67
2 Dodatek dla instruktorów szkolących pracowników nowozatrudnionych 2,00
 

3

Dodatek za pełnienie dyżurów domowych

a)    w dniach roboczych,

b)    w dniach wolnych od pracy

 

3,20

4,80

 

 1. Analizę wysokości dodatków przeprowadza się w okresach nie dłuższych niż 12 miesięcy.

Załącznik nr 7

 

do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy

dla Pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

 

 

Zasady określania stopni szkodliwości, uciążliwości  i niebezpieczeństwa pracy oraz przyznawania i wypłacania dodatków za pracę w tych warunkach

 

§ 1

 1. Pracownikom zatrudnionym w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych oraz niebezpiecznych przysługują dodatki w wysokości uzależnionej od stopnia, któremu są przypisane, jeżeli:
  • pracownicy ci wykonują pracę w warunkach środowiskowych, w których stężenie i natężenie czynników szkodliwych dla zdrowia przekracza najwyższe dopuszczalne normy określone w odrębnych przepisach.
  • praca jest wykonywana w warunkach niebezpiecznych.

 

 1. Dodatki, o których mowa w ust. 1, przyznawane są do czasu osiągnięcia stanu zgodnego z normami.
 2. Decyzję o przyznaniu lub cofnięciu dodatku dla danego stanowiska lub grupy stanowisk pracy podejmuje Pracodawca, powiadamiając o tym organizację związkową.

§ 2

Występujące w środowisku pracy szkodliwości dla zdrowia, uciążliwości  i niebezpieczeństwa pracy, uzasadniające dodatkowe z tego tytułu wynagrodzenie, określa się w sposób następujący:

 1. Do pierwszego stopnia szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości zalicza się prace wykonywane:
  1. w warunkach narażenia na działanie substancji toksycznych nie kumulujących się w organizmie,
  2. w warunkach narażenia na promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone ( np. spawanie, hartowanie ),
  3. w pomieszczeniach na powierzchni, w których konieczne jest stałe stosowanie sztucznego oświetlenia,
  4. przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych,
  5. pod ziemią przy wykonywaniu robót niebezpiecznych.

 

 1. Do drugiego stopnia szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości zalicza się prace wykonywane w mokrym środowisku o względnej wilgotności powietrza przekraczającej 80 %, w błocie lub bezpośrednim kontakcie z wodą.

 

 1. Do trzeciego stopnia szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości zalicza się prace wykonywane w warunkach narażenia na hałas.

 

 1. Do trzeciego stopnia niebezpieczeństwa zalicza się prace:
  1. związane z magazynowaniem i transportowaniem gazów,
  2. wewnątrz zbiorników, aparatów, kanałów, studni itp., których wykonywanie wymaga specjalnego zezwolenia,
  3. przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem powyżej 230 V, wykonywane zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie pracy w energetyce,
  4. na wysokości powyżej 3 m i w wykopach o głębokości poniżej 2 m, uznane za niebezpieczne w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy,
  5. pod ziemią przy wykonywaniu robót niebezpiecznych.

Wykaz prac niebezpiecznych pod ziemią stanowi załącznik nr 20 do

Układu.

 

§ 3

 

 1. Dodatki za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt b) oraz ust. 3 pkt a), przyznawane są za czas pracy w tych warunkach na podstawie wyników badań środowiskowych określających średni poziom narażenia pracownika na czynnik szkodliwy dla zdrowia w ciągu 8 godzin. Jeżeli pracownik wykonywał prace w warunkach szkodliwych ponad 4 godziny, to przysługuje mu dodatek jak za całą dniówkę.
 2. Dodatki za pozostałe prace wykonywane w warunkach szkodliwych poza wymienionymi w ust. 1 oraz za prace wykonywane w warunkach uciążliwych i niebezpiecznych przyznawane są na podstawie protokołów z komisyjnej oceny warunków pracy zatwierdzonych przez Pracodawcę.
 3. W przypadku zbiegu uprawnień do dodatków, przysługuje suma tych dodatków za pracę w warunkach szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych.

§ 4

 

 1. Wykazy stanowisk pracy szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych oraz niebezpiecznych określa załącznik nr 21 do Układu.
 2. Podstawą do wypłacenia dodatków za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych są imienne miesięczne wykazy sporządzone przez odpowiednie służby.

§ 5

 

 1. Za każdą godzinę czasu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych oraz niebezpiecznych przysługuje dodatek w wysokości  nie niższej niż:

 

I   stopień 2 % podstawy wymiaru
II  stopień 3 % podstawy wymiaru
III stopień 4 % podstawy wymiaru

 

Podstawę wymiaru stanowi godzinowa stawka wynikająca ze średniego krajowego wynagrodzenia z trzeciego kwartału roku poprzedniego.

Analizę wysokości dodatków należy przeprowadzać w okresach nie dłuższych niż 12 miesięcy.

 1. Wysokość dodatku, z uwzględnieniem ust. 1 określa załącznik nr 6 do Układu.

 

Załącznik nr 8

 

do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy

dla Pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

 

 

Zasady wynagradzania członków drużyn ratowniczych

 

§ 1

 1. Niniejsze zasady dotyczą członków drużyn ratowniczych Spółki, w której zorganizowane są służby ratownictwa górniczego, działające na podstawie przepisów wydanych w oparciu o ustawę „Prawo geologiczne  i górnicze”.
 2. Drużynę ratowniczą zakładu górniczego stanowią kierownik drużyny ratowniczej, ratownicy górniczy, mechanicy sprzętu ratowniczego, osoby posiadające wymagane kwalifikacje w zakresie zwalczania zagrożeń górniczych i prowadzenia akcji ratowniczych, wyznaczone przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego ( § 61 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002 roku w sprawie ratownictwa górniczego – Dz. U. z dnia 1 lipca 2002 roku ); osoby te wchodzą w skład drużyny ratowniczej zakładu górniczego jako specjaliści.
 3. Ratownikami górniczymi są pracownicy Spółki zarejestrowani w ewidencji drużyny ratowniczej, którzy:
  • posiadają aktualne zaświadczenie ukończonego z wynikiem pozytywnym odpowiedniego kursu szkoleniowego z zakresu ratownictwa górniczego,
  • posiadają aktualne świadectwo odbytego ratowniczego badania lekarskiego,
  • odbyli przepisową liczbę ćwiczeń ratowniczych.
 4. Mechanikami sprzętu ratowniczego są pracownicy zakładów górniczych wyznaczeni przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego na wniosek kierownika drużyny ratowniczej, posiadający aktualne zaświadczenie ukończonego z wynikiem pozytywnym odpowiedniego kursu szkoleniowego z zakresu ratownictwa górniczego.
 5. Kierownikiem drużyny ratowniczej lub jego zastępcą jest osoba dozoru ruchu zakładu górniczego, wyznaczona przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego do sprawowania bezpośredniego kierownictwa drużyną ratowniczą i posiadającą aktualne zaświadczenie kursu szkoleniowego z wynikiem pozytywnym.
 6. Kwalifikacje i szczegółowe warunki wymagane od członków drużyn ratowniczych określa Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego, w oparciu o postanowienia Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

§ 2

 1. Członkom drużyn ratowniczych, o których mowa w art. 1 ust. 2 przysługuje stały miesięczny dodatek ratowniczy w wysokości 10 % średniego krajowego wynagrodzenia z trzeciego kwartału roku poprzedniego.
 2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje:
  • w okresie zawieszenia w wykonywaniu obowiązków członka drużyny ratowniczej z jego winy,
  • za miesiąc, w którym członek drużyny ratowniczej opuścił bez usprawiedliwienia wyznaczony dzień pracy.

§ 3

 1. Za czas szkoleń kursowych z zakresu ratownictwa górniczego z oderwaniem od pracy, prowadzonych w jednostkach ratownictwa górniczego (CSRG), uczestnikom tych szkoleń przysługuje: 1) wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy,

2)  zwrot kosztów podróży, noclegów oraz diet wg zasad obowiązujących pracowników państwowych jednostek organizacyjnych z tytułu podróży służbowych na terenie całego kraju.

§ 4

 1. Za czas udziału w ćwiczeniach ratowniczych, członkom drużyn ratowniczych przysługuje wynagrodzenie obliczone jak za urlop wypoczynkowy.
 2. Za każdą godzinę ćwiczeń w aparacie regeneracyjnym (powietrznym butlowym) ratownikom górniczym przysługuje dodatek w wysokości 20 % stawki godzinowej wynikającej ze średniego krajowego wynagrodzenia z trzeciego kwartału roku

§ 5

 1. Wszystkie osoby biorące udział w akcji ratowniczej w normalnym dniu pracy, bez względu na zajmowane stanowisko otrzymują na podstawie

„Karty udziału w akcji” za czas tej akcji:

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych – wynagrodzenie obliczone wg zasad obowiązujących w Spółce oraz dodatkowe wynagrodzenie określone w § 6,
 • pracownicy na stanowiskach nierobotniczych – wynagrodzenie wg zasad obowiązujących w Spółce oraz dodatkowe wynagrodzenie określone w § 6.
 1. Za czas pracy związany z udziałem w akcji ratowniczej, w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy osobom, o których mowa w ust. 1 przysługuje na podstawie „Karty udziału w akcji” wynagrodzenie wg ogólnie obowiązujących zasad oraz wynagrodzenie dodatkowe określone w § 6. § 6
 2. Za udział w akcji ratowniczej w zakładzie górniczym, osobom wymienionym w § 5 pkt. 1 przysługuje na podstawie „Karty udziału w akcji”:
  • dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 0,7 % obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, za każdą godzinę udziału w akcji,
  • za każdą godzinę pracy w aparacie regeneracyjnym (powietrznym butlowym) w atmosferze niezdatnej do oddychania przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 50 % wynagrodzenia określonego w punkcie 1,
  • wyżywienie w naturze o wartości kalorycznej nie mniejszej niż 4.500 kalorii za każdy dzień udziału w akcji.
 3. Za każdą godzinę udziału w pracach profilaktycznych związanych z zapobieganiem zagrożeniom górniczym (pożarowym, metanowym, pyłowym i innym), członkom drużyn ratowniczych biorącym udział w tych pracach przysługuje na podstawie „Karty udziału w akcji” dodatek  w wysokości 50% wynagrodzenia określonego w § 6 pkt. 1.

Prace profilaktyczne wykonywane są na podstawie opracowanego programu tych prac.

 

 1. Kierownictwo zakładu górniczego może przyznawać nagrody osobom wyróżniającym się w akcji ratowniczej i przy wykonywaniu prac profilaktycznych.

§ 7

Przy obliczaniu okresów pracy wymaganych do uzyskania nagrody jubileuszowej, członkom drużyn ratowniczych za każdy rok przynależności do tych drużyn zalicza się 1,66 roku pracy.

    § 8

Ratownikom i mechanikom sprzętu ratowniczego wchodzącym w skład drużyny ratowniczej zatrudnionym na stanowiskach robotniczych przysługuje wynagrodzenie obliczone według kategorii 6 – załącznik nr 5 do Układu, wraz z wszystkimi obowiązującymi dodatkami.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 9

do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy

dla Pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

 

Zasady przyznawania dodatkowego wynagrodzenia  za czas pełnienia dyżurów domowych

 

 • 1
 1. Dodatkowe wynagrodzenie za pełnienie dyżurów domowych otrzymują pracownicy, którym Pracodawca zlecił pełnienie tych dyżurów:
  1. na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych Dz. U. nr 139 poz. 1169,
  2. w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 2. Za podstawę wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za pełnienie dyżuru domowego przyjmuje się zlecenie zobowiązujące pracownika do pełnienia dyżuru, podpisane przez Pracodawcę. W zleceniu tym powinien być wyraźnie określony czas pełnienia dyżuru, który nie może obejmować normalnych godzin pracy.
 • 2
 1. Za każdą godzinę pełnienia dyżuru domowego pracownik otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 0,40 zł.
 2. W przypadku pełnienia dyżuru domowego w niedziele, święta i dni wolne od pracy, pracownik otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 150% podstawy wymiaru określonej w ust. 1.
 • 3

Pracownik traci prawo do dodatkowego wynagrodzenia za pełnienie dyżuru domowego, jeżeli w odpowiednim czasie nie stawił się na wezwanie do pracy. § 4

 1. Za godziny faktycznie przepracowane w wyniku wezwania do pracy w czasie pełnienia dyżuru, pracownik otrzymuje wynagrodzenie zgodnie  z obowiązującymi przepisami.
 2. Pracownikowi, który otrzymał wynagrodzenie zgodnie z ust. 1 nie przysługuje za ten sam okres dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w § 2.

 

 

Załącznik nr 10

do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy

dla Pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

 

Inne dodatki oraz świadczenia

 

 • 1

Pracownikom przysługują następujące dodatki, świadczenia i inne składniki wynagrodzenia     według        przepisów   szczególnych        powszechnie obowiązujących:

 1. Zasiłki: chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wyrównawczy oraz świadczenie rehabilitacyjne – na podstawie ustawy z dnia 17.12.2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 267 z późniejszymi zmianami).

Za czas niezdolności do pracy wskutek:

 • choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego przysługuje 100 % wynagrodzenia,
 • wypadku w drodze do pracy lub z pracy lub choroby przypadającej w czasie ciąży – w okresie wskazanym w pkt. a, pracownik zachowuje prawo do 100 % wynagrodzenia.
 • wypadku przy pracy albo choroby zawodowej, pracownikowi od pierwszego dnia niezdolności do pracy z tego tytułu przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. nr 199, poz.1673).

 

Pracownikowi pobierającemu zasiłek chorobowy za czas niezdolności do pracy trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego,  a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwającej łącznie  dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego przysługuje „dodatek  do zasiłku chorobowego”, wypłacany w ramach wynagrodzeń, płatny do wysokości 100 % wymiaru zasiłku chorobowego.

Po przepracowaniu co najmniej 8 lat przysługuje wynagrodzenie  w wysokości 100% podstawy wymiaru, gdy niezdolność do pracy powstała wskutek:

 • choroby,
 • odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, trwała nieprzerwanie co najmniej 5 dni.
 1. Zasiłki: rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228 poz. 2255 z późniejszymi zmianami).
 2. Świadczenia wyrównawcze dla pracowników, których wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową – na podstawie ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. nr 199 z 2002 r. poz. 1673 – z późniejszymi zmianami).
 3. Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy – na podstawie ustawy z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. nr 90 poz. 844 –  z późniejszymi zmianami).
 4. Odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez zakład pracy,  w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać – nie więcej niż 3 miesiące – na podstawie art. 50, 58-60 i 67 KP.
 5. Renty wyrównawcze wypłacane zgodnie z art. 435 § 1 Kodeksu cywilnego.
 6. Wynagrodzenie za szkolenie wewnątrzzakładowe.
 7. Odprawa pośmiertna w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w okresie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tyt. niezdolności do pracy wskutek choroby – na podstawie art. 93 KP.
 8. Pracownikom przysługuje dodatek na zakup pomocy naukowych na każde dziecko uczęszczające do szkoły (począwszy od klasy „0”) lub odbywające studia wyższe – które spełnia następujące warunki:
  • pozostaje na utrzymaniu pracownika,
  • uczęszcza do szkoły lub studiuje na wyższej uczelni,
  • przed rozpoczęciem roku szkolnego nie ukończyło 25-tego roku życia.

Wypłaty dodatku dokonuje się na wniosek pracownika zawierający:  określenie szkoły, do której uczęszcza dziecko – poświadczone okazaniem ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej, (indeksu),

 • oświadczenie pracownika, że dziecko pozostaje na jego utrzymaniu i że współmałżonek nie ubiega się w danym roku o prawo do tego dodatku w swoim zakładzie pracy.

Dodatek wypłaca się w miesiącu rozpoczęcia roku szkolnego (akademickiego) w wysokości 10 % średniego krajowego wynagrodzenia obowiązującego w czerwcu.

 1. Pracownikom zatrudnionym pod ziemią po nienagannym przepracowaniu 3 lat przysługuje raz w roku ekwiwalent pieniężny z tytułu zwrotu kosztów przejazdu urlopowego.
  • Do stażu pracy, od którego zależy nabycie prawa do ekwiwalentu zalicza się wyłącznie okresy zatrudnienia pod ziemią (bez względu na przerwy w zatrudnieniu) z wyjątkiem okresów zatrudnienia zakończonych rozwiązaniem umowy o pracę przez zakład pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika.
  • Ekwiwalent przysługuje pracownikowi oraz członkom rodziny pracownika pozostającym na jego utrzymaniu.
  • Stawkę ekwiwalentu ustala się w wysokości ceny biletu kolejowego za przejazd pociągiem osobowym w klasie II na trasie 600 km w obie strony – obowiązującej w miesiącu wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Stawkę ekwiwalentu obniża się o kwotę ulgi przysługującej pracownikowi lub członkowi jego rodziny przy zakupie biletu kolejowego.
  • Ekwiwalent wypłaca się na wniosek pracownika.
  • Pracownik traci prawo do ekwiwalentu za rok kalendarzowy, w którym został ukarany za naruszenie porządku i dyscypliny pracy w trybie określonym w Kodeksie pracy. Jeżeli kara udzielona została po wypłaceniu ekwiwalentu, pracownik traci prawo do ekwiwalentu  w roku następnym.
  • Ekwiwalent przysługuje pracownikowi w czasie trwania stosunku pracy.  W wyjątkowych przypadkach ekwiwalent może być wypłacany po ustaniu stosunku pracy, jeżeli jego zakończenie nastąpiło z przyczyn niezawinionych przez pracownika a pracownik nie mógł wykorzystać urlopu wypoczynkowego z przyczyn od niego niezależnych.

Stawkę ekwiwalentu w tym przypadku ustala się według ceny biletu kolejowego obowiązującej w ostatnim miesiącu zatrudnienia pracownika.

 • 2 Ustala się, że w przypadku zmian wprowadzonych w przepisach szczególnych powszechnie obowiązujących, regulujących zasady przyznawania dodatków i świadczeń, o których mowa w § 1 – zasady ich przyznawania dla pracowników ulegają zmianom, stosownie do zmian w tych przepisach.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 11

Pracy

dla Pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

 

Zasady wypłacania specjalnego wynagrodzenia z Karty Górnika

 

 • 1 Pracownikom przysługuje specjalne wynagrodzenie z Karty Górnika ustalane w relacji procentowej do stawki wynagrodzenia zasadniczego pracownika w wysokości:

1) pracownikom zatrudnionym pod ziemią:

 • 20% płacy zasadniczej – po przepracowaniu 1 m-ca do 2 lat,
 • 30% płacy zasadniczej – po przepracowaniu 2 – 5 lat,
 • 40% płacy zasadniczej – po przepracowaniu 5 – 10 lat,
 • 50% płacy zasadniczej – po przepracowaniu 10 – 15 lat,  60% płacy zasadniczej – po przepracowaniu 15 lat i więcej. 2) pracownikom zatrudnionym na powierzchni:
 • 15% płacy zasadniczej – po przepracowaniu 1 roku do 2 lat,
 • 20% płacy zasadniczej – po przepracowaniu 2 – 5 lat,
 • 25% płacy zasadniczej – po przepracowaniu 5 – 10 lat,
 • 30% płacy zasadniczej – po przepracowaniu 10 – 15 lat,
 • 40% płacy zasadniczej – po przepracowaniu 15 – 20 lat,  50% płacy zasadniczej – po przepracowaniu 20 lat i więcej.

 

§ 2

 1. Do okresów pracy uprawniających do specjalnego wynagrodzenia wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia, oraz inne okresy jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
 2. Pracownikom podejmującym pracę pod ziemią, którzy przeszli z powierzchni kopalń lub powierzchni innych zakładów, zalicza się do pracy pod ziemią nie więcej niż 5 lat.
 3. Do stażu pracy, od którego zależy wysokość specjalnego wynagrodzenia zalicza się również okresy nauki, maksymalnie:
  1. 3 lata – dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, kierunkowych, technicznych,
  2. 5 lat – dla absolwentów techników, liceów i wyższych uczelni.

 

Zaliczeniu nie podlegają okresy nauki pobieranej w okresie zatrudnienia.

§ 3

 1. Specjalne wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
 2. Specjalne wynagrodzenie wypłacane jest w terminie wypłaty wynagrodzenia – począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do specjalnego wynagrodzenia lub wyższej stawki specjalnego wynagrodzenia, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca lub za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do specjalnego wynagrodzenia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

§ 4

 1. Specjalne wynagrodzenie z Karty Górnika przysługuje pod warunkiem nienagannej pracy.
 2. Wynagrodzenie z Karty Górnika nie przysługuje w miesiącu, w którym pracownik opuścił bez usprawiedliwienia jeden lub więcej dni pracy.
 3. Pracownik może być pozbawiony tego wynagrodzenia w przypadku:
  • naruszenia dyscypliny pracy,
  • narażenia Pracodawcy na straty z przyczyn zawinionych przez pracownika,
  • nieprzestrzegania przepisów BHP,
  • naruszenia przepisów zakładowego Regulaminu Pracy,
  • nie wykonania limitu zjazdów na dół przez pracowników na stanowiskach nierobotniczych.

 

 1. Pozbawienie pracownika specjalnego wynagrodzenia następuje na podstawie decyzji Pracodawcy. O podjętej decyzji Pracodawca informuje organizację związkową.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 12

Pracy

dla Pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

 

Zasady przyznawania nagrody z okazji Dnia Górnika

 

 • 1 Dzień Świętej Barbary – 4 grudnia jest świętem górniczym – Dniem Górnika, wolnym od pracy.

§ 2

 1. Pracownikom objętym Układem, będącym w stanie zatrudnienia w dniu 30 listopada i którzy przepracowali w Spółce ostatnie 12 miesięcy tj. od dnia 1 grudnia roku poprzedniego do 30 listopada roku, za który przyznawana jest nagroda, przysługuje nagroda z okazji Dnia Górnika.
 2. Wysokość nagrody, o której mowa stanowi średniomiesięczne wynagrodzenie pracownika z miesięcy wrzesień i październik roku, za który wypłacana jest nagroda po wyłączeniu:
  • nagrody jubileuszowej,
  • jednorazowej odprawy pieniężnej w razie rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,
  • jednorazowej odprawy pieniężnej wypłaconej w związku ze zwolnieniem pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika,
  • innych nagród, premii i świadczeń pieniężnych o charakterze doraźnym bądź wartości świadczeń w naturze przyznawanych pracownikom (z wyjątkiem wartości deputatu węglowego).
 3. W przypadku nie przepracowania ostatnich 12 miesięcy w rozumieniu punktu 1, dla zatrudnionych (przyjętych do pracy) do 31 października, wysokość nagrody obniża się proporcjonalnie do ilości miesięcy przepracowanych, z tym, że niepełny miesiąc zaokrągla się w górę począwszy od 15 dni. 4. W przypadku nie przepracowania ostatnich 12 miesięcy w rozumieniu ust.

1, dla zatrudnionych (przyjętych do pracy) po 31 października, nagrodę wypłaca się w wysokości średniej płacy dniówkowej pracownika, obliczonej za okres pracy w Spółce. Zasada ta dotyczy również pracowników mających nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy.

§ 3

Nagrodę proporcjonalnie do okresu przepracowanego otrzymują pracownicy:  którzy przeszli na urlop wychowawczy i ci, co podjęli pracę po urlopie wychowawczym,

 • którzy przeszli na rentę lub emeryturę, względnie członkowie rodziny uprawnieni do odprawy pośmiertnej po pracownikach, z którymi stosunek pracy wygasł na skutek śmierci,
 • oddelegowani do pracy w organizacjach związkowych na zasadzie urlopu bezpłatnego i powracający z oddelegowania,
 • z którymi rozwiązano stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracownika,
 • przechodzący na świadczenie rehabilitacyjne i podejmujący pracę po rehabilitacji,
 • przebywający na urlopie bezpłatnym.
  • 4

Pracownik traci prawo do nagrody w przypadku:

 • wyrządzenia szkody Pracodawcy z winy pracownika,
 • zagarnięcia mienia Pracodawcy,
 • przystąpienia do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywania alkoholu na terenie Spółki,
 • posiadania więcej niż jednej dniówki nieusprawiedliwionej,  gdy rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło z jego winy.
  • 5

Pracownik traci w części prawo do nagrody za każdą otrzymaną naganę – 25% naliczonej nagrody.

 • 6 Nagrodę z okazji Dnia Górnika wypłaca się w terminie do 4 grudnia danego roku.
 • 7

Pracownikom będącym w stanie zatrudnienia w dniu 30 listopada danego roku przysługuje „tradycyjne         barbórkowe”       w       ekwiwalencie          pieniężnym                    w wysokości 5% średniego krajowego wynagrodzenia z m-ca października danego roku.

 • 9
 1. Odwołania i reklamacje dotyczące nagrody z okazji Dnia Górnika należy składać do dnia 31 grudnia, roku którego nagroda dotyczy.
 2. Odwołania i         reklamacje rozpatruje    Pracodawca         w      porozumieniu  z organizacją związkową.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 13

Pracy

dla Pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

 

Zasady przyznawania dodatkowej nagrody rocznej tzw. 14-tej pensji

 

Pracownikom objętym Układem przysługuje dodatkowa nagroda roczna – tzw. 14-ta pensja.

 • 1 Wysokość indywidualnej nagrody stanowi średniomiesięczne wynagrodzenie pracownika z miesięcy wrzesień, październik, listopad – roku, za który wypłacana jest nagroda po wyłączeniu:
 • nagrody z okazji Dnia Górnika,
 • nagrody jubileuszowej,
 • jednorazowej odprawy pieniężnej w razie rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,
 • jednorazowej odprawy pieniężnej wypłaconej w związku ze zwolnieniem pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika,
 • innych nagród, premii i świadczeń pieniężnych o charakterze doraźnym, bądź wartości świadczeń w naturze przyznawanych pracownikom (z wyjątkiem wartości deputatu węglowego).

§ 2

 1. Nagrodę roczną w pełnej wysokości przyznaje się za rzetelne wykonywanie obowiązków pracowniczych w okresie całego roku kalendarzowego, za który jest przyznawana nagroda.
 2. Pracownik traci prawo do nagrody w przypadku:
  • nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy w danym roku,
  • wyrządzenia szkody Pracodawcy ze swojej winy,
  • zagarnięcia mienia Pracodawcy,
  • przystąpienia do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywania alkoholu na terenie Spółki.

§ 3

Pracownik traci w części prawo do nagrody – za każdą naganę – 25 % nagrody.

 

 

§ 4

 1. Dodatkową nagrodę roczną, proporcjonalną do okresu przepracowanego, otrzymują pracownicy:
  • przyjęci do Spółki w trakcie roku, którego nagroda dotyczy,
  • którzy przeszli na urlop wychowawczy i ci, co podjęli pracę po urlopie wychowawczym,
  • którzy przeszli na rentę lub emeryturę, względnie członkowie rodzin uprawnieni do odprawy pośmiertnej po pracownikach, z którymi stosunek pracy wygasł na skutek śmierci,
  • oddelegowani do pracy w organizacjach związkowych na zasadzie urlopu bezpłatnego i powracający z oddelegowania,
  • z którymi rozwiązano stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracownika,
  • przechodzący na świadczenie rehabilitacyjne i podejmujący pracę po rehabilitacji,
  • przebywający na urlopie bezpłatnym.
 2. Wysokość nagrody obniża się proporcjonalnie do ilości miesięcy przepracowanych, z tym, że niepełny miesiąc zaokrągla się w górę począwszy od 15 dni.

§ 5

 1. Nagrodę wypłaca się w terminie do 15 lutego roku następnego.
 2. Odwołania i reklamacje dotyczące 14 pensji należy składać w terminie do 30 dni od dnia wypłaty.
 3. Odwołania i reklamacje rozpatruje Pracodawca w porozumieniu z organizacją związkową.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 14

 

Pracy

dla Pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

 

Zasady przyznawania deputatu węglowego

 

 

 1. Pracownikom przysługuje deputat węglowy w wymiarze 6 ton rocznie – wypłacany w ekwiwalencie pieniężnym.
 2. Pracownicy, którzy w dniu wprowadzenia Układu oraz pracownicy, którzy przed podjęciem pracy w Spółce byli uprawnieni do deputatu w wymiarze wyższym niż 6 ton, zachowują uprawnienie do deputatu  w dotychczasowym wymiarze.
 3. Deputat węglowy przysługuje pracownikowi od dnia podjęcia pracy.
 4. Deputat węglowy przysługuje również za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jeżeli za okres ten pracownik był uprawniony do wynagrodzenia, zasiłku chorobowego        lub     świadczenia rehabilitacyjnego.
 5. Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymuje deputat węglowy w wysokości proporcjonalnej do tego wymiaru.
 6. Byłym pracownikom zamieszkałym w kraju, którzy przeszli na emeryturę lub rentę przysługuje bezpłatny węgiel w wymiarze 3 ton rocznie.
 7. Uprawnienie do bezpłatnego węgla przysługuje również wdowom, sierotom, jeżeli spełniają warunki do otrzymania renty rodzinnej po pracownikach wymienionych powyżej.
 8. W razie powtórnego zawarcia związku małżeńskiego przez wdowę lub wdowca uprawnienia, o których mowa powyżej nie wygasają.
 9. Uprawnienia do bezpłatnego węgla powstają z datą zgłoszenia wniosku w Spółce.
 10. Emerytom i rencistom podejmującym pracę w Spółce przysługuje deputat węglowy w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy. Wartość ekwiwalentu pieniężnego (1 tony) będzie corocznie ustalana przez Pracodawcę w uzgodnieniu z organizacją związkową.

Na dzień wprowadzenia Układu wartość 1 tony węgla wynosi 496,00 zł. Każda zmiana wartości 1 tony węgla wprowadzona będzie do Układu w drodze protokołu dodatkowego.

Załącznik nr 15

do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy

dla Pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

 

 

Zasady przyznawania nagród jubileuszowych

 

 • 1 Za długoletnią pracę pracownikom przysługują nagrody jubileuszowe w następującej wysokości:
 • po 15 latach pracy –    75% podstawy wymiaru
 • po 20 latach pracy –  150% podstawy wymiaru
 • po 25 latach pracy –  200% podstawy wymiaru
 • po 30 latach pracy         –  300% podstawy wymiaru
 • po 35 latach pracy         –  300% podstawy wymiaru
 • po 40 latach pracy         –  300% podstawy wymiaru
 • po 45 latach pracy         –  300% podstawy wymiaru
 • po 50 latach pracy –  300% podstawy wymiaru

 

 • 2
 1. Podstawę wymiaru nagrody jubileuszowej stanowi jednomiesięczne wynagrodzenie obliczone wg zasad obowiązujących w dniu nabycia uprawnień przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
 • 3
 1. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się, bez względu na przerwy w zatrudnieniu – wszystkie udokumentowane okresy zatrudnienia, z wyłączeniem okresów zakończonych rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Obowiązek udokumentowania okresów zatrudnienia spoczywa na pracowniku.
 2. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do nagrody jubileuszowej, wlicza się także okresy zatrudnienia i inne okresy uprawniające do nagrody określone w ogólnie obowiązujących przepisach oraz:
  1. okresy wstępnego stażu pracy, nauki zawodu w zakładzie pracy oraz okresy przyuczenia do zawodu,

 

 1. okresy nauki dziennej w szkołach ponadpodstawowych i studiów dziennych przewidzianych programem nauczania w wymiarze nie więcej niż 5 lat.

Zaliczeniu nie podlegają okresy studiów lub nauki pobieranej w okresie zatrudnienia.

 1. okresy odbywania czynnej służby wojskowej,
 2. okresy pozostawania bez pracy w wyniku zwolnienia pracownika przez Pracodawcę jeżeli:
  • został on przywrócony do pracy na podstawie prawomocnego wyroku sądowego lub postępowanie karne zostało umorzone

z   powodu       braku          podstaw,     względnie   pracownik   został zrehabilitowany,

 • przyznano wynagrodzenie lub odszkodowanie w przypadku niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, niewydania w terminie względnie wydania niewłaściwego świadectwa pracy albo opinii (wlicza się okres, za który wynagrodzenie lub odszkodowanie przyznano),
 1. okresy niezdolności do pracy, w czasie których przysługują wynagrodzenie lub zasiłki z ubezpieczenia społecznego na wypadek choroby i macierzyństwa albo świadczenie rehabilitacyjne,
 2. okresy urlopu bezpłatnego w związku ze skierowaniem do pracy za granicą,
 3. okresy przebywania na osłonach socjalnych z tytułu urlopu górniczego lub zasiłku socjalnego,
 4. przy obliczaniu okresów pracy wymaganych do uzyskania nagrody jubileuszowej, członkom drużyn ratowniczych za każdy rok przynależności do tych drużyn zalicza się 1,66 roku pracy.

§ 4

W razie rozwiązania stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę lub rentę inwalidzką, w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową albo na rentę inwalidzką z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy  (z innych przyczyn niż wypadek przy pracy lub choroba zawodowa), a także na świadczenie przedemerytalne – pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody brakuje mniej niż 12 miesięcy (licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy) – Pracodawca zobowiązany jest do wypłacenia tej nagrody, zaliczając brakujący okres do okresu pracy uprawniającego do nabycia nagrody jubileuszowej.

 

 

 

 • 5 Do okresu zatrudnienia uprawniającego do nagrody jubileuszowej nie zalicza się:
 1. okresu przebywania na urlopie bezpłatnym (z wyjątkiem § 3 pkt. h),
 2. okresu pobierania renty inwalidzkiej.

 

§ 6

 1. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do nagrody nie włącza się okresu zatrudnienia u innego Pracodawcy, u którego pracownik jest lub był równocześnie zatrudniony.
 2. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrodę nabywa prawo do dwóch lub więcej nagród, wypłaca się jedną nagrodę – wyższą.
 3. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrodę nabywa prawo do nagrody, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia nabędzie prawo do nagrody wyższego stopnia, wypłaca się nagrodę niższą, a w dniu nabycia praw do nagrody wyższej – różnicę miedzy kwotą nagrody wyższej, a kwotą nagrody niższej.
 4. Przepisy ust. 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie w odniesieniu do przypadków, w których pracownik udokumentował po dniu wejścia w życie tych przepisów swoje prawo do nagrody lub do nagrody wyższego stopnia oraz w przypadku, gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrodę.

§ 7

 1. Pracownik nabywa prawo do nagrody w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody, bądź w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe.
 2. Wypłata nagrody powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

§ 8

 1. Po przepracowaniu 25 lat pracownik otrzymuje jednorazowo zegarek pamiątkowy o wartości 10% średniego krajowego wynagrodzenia z miesiąca sierpnia.
 2. Przy ustalaniu okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia się wszystkie okresy uprawniające do nagrody jubileuszowej.

 

 

 

 

Załącznik nr 16

do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy

dla Pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Zasady przyznawania jednorazowej odprawy emerytalno – rentowej

 

§ 1

 1. Pracownikom przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w razie rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy albo na rentę chorobową w następującym wymiarze:
 • do 15 lat                  –        100% podstawy wymiaru
 • po 15 latach pracy –        150% podstawy wymiaru
 • po 20 latach pracy –        200% podstawy wymiaru
 • po 25 latach pracy –        250% podstawy wymiaru
 • po 30 latach pracy –        300% podstawy wymiaru

 

§ 2

 1. Podstawę wymiaru jednorazowej odprawy stanowi jednomiesięczne wynagrodzenie obliczone według zasad obowiązujących przy ustaleniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy w dniu nabycia uprawnień.
 2. Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy odprawę oblicza się przyjmując odpowiednio podstawę skorygowaną proporcjonalnie do czasu pracy ustalonego w umowie o pracę.

§ 3

Do okresu pracy, od którego zależy wysokość odprawy zalicza się:

 1. wszystkie udokumentowane okresy zatrudnienia z wyłączeniem okresów zakończonych rozwiązaniem stosunku pracy wskutek rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika,
 2. okresy odbywania zasadniczej i okresowej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego studentów,

§ 4

W razie rozwiązania stosunku pracy z powodu przejścia na rentę w związku  z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do wyższego wymiaru odprawy brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, odprawę tę wypłaca się zaliczając brakujący okres do okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar odprawy.

 

§ 5

Pracownikom – emerytom i rencistom z chwilą rozwiązania stosunku pracy przysługuje odprawa na zasadach określonych w niniejszym załączniku, o ile dotychczas nie otrzymali takiej odprawy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 17

do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy

dla Pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

 

Świadczenia z tytułu zgonu wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

 

§ 1

 1. Członkom rodziny pracownika zmarłego w następstwie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługuje odprawa pośmiertna w wysokości 12-to krotnego miesięcznego wynagrodzenia obliczonego na podstawie wynagrodzenia za ostatni przepracowany pełny miesiąc – niezależnie od odprawy pośmiertnej przysługującej na podstawie przepisów Kodeksu pracy.
 2. Za członków rodziny uprawnionych do otrzymania odprawy pośmiertnej, o której mowa w ust. 1 uważa się:
  • małżonka,
  • dzieci i innych członków rodziny spełniających warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o powszechnym

zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin,

 • rodziców, osoby przysposobione, macochę oraz ojczyma – jeżeli brak jest osób określonych w pkt. 1 i 2,
 • rodzeństwo i osobę pozostającą w trwałym związku pozamałżeńskim, jeżeli:
  1. brak jest osób określonych w pkt. 1, 2 i 3 oraz
  2. ustalone zostało wyrokiem lub ugodą sądową prawo do alimentów ze strony pracownika – jeżeli przyczyniał się on w znacznym stopniu do ich utrzymania lub w dniu śmierci pracownika prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe.
 1. Odprawę pośmiertną dzieli się w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny.
 2. Jeżeli po pracowniku pozostał tylko jeden członek rodziny lub uprawniony do odprawy pośmiertnej, przysługuje mu ona w pełnej wysokości.

§ 2

 1. W razie wypadku przy pracy powodującego śmierć pracownika lub jego trwałą niezdolność do pracy, Spółka zobowiązana jest do wypłacenia zaliczkowo pracownikowi lub pozostałym po nim członkom rodziny, określonym w § 1, ust. 2 (po wyczerpaniu zasiłku chorobowego) – takiej kwoty miesięcznie, jaką pracownik lub pozostali po nim członkowie rodziny otrzymaliby jako rentę z ubezpieczenia społecznego – do czasu przyznania renty.
 2. Wypłat, o których mowa w ust. 1 dokonuje się na żądanie poszkodowanego pracownika lub uprawnionych członków rodziny.

§ 3

 1. W razie śmierci pracownika w następstwie wypadku przy pracy – Pracodawca zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów pogrzebu, niezależnie od innych świadczeń przysługujących rodzinie zmarłego pracownika.
 2. W ramach kosztów pogrzebu Pracodawca zobowiązany jest do opłacenia kosztów standardowego nagrobka według przedłożonego rachunku, z tym że nie więcej niż 5-cio krotność minimalnego wynagrodzenia.

§ 4

Obowiązek powiadomienia rodziny pracownika o śmiertelnym wypadku przy pracy spoczywa na Pracodawcy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 18

do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy

dla Pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Tabela  norm przydziału ochron osobistych, odzieży i obuwia roboczego

 

 1. PRACOWNICY DOŁOWI
  • Pracownicy działu energomechanicznego,
  • Pracownicy działu górniczo – wentylacyjnego,
  • Osoby dozoru ruchu

 

 1. należna odzież ochronna i robocza w okresach:
l.p. Nazwa – rodzaj odzieży Ilość przydziału Okres przydziału Uwagi
1 Ubranie drelichowe robocze 2 pary 12 m-cy 2 para po upływie 6 m-cy
2 Buty gumowe górnicze lub skórzane zamiennie  2 pary 12 m-cy 2 para po upływie 6 m-cy
3 Koszula flanelowa 2 szt. 12 m-cy 2 szt. po upływie 6 m-cy
4 Ręczniki frotte 2 szt. 12 m-cy 2 szt. po upływie 6 m-cy
5 Onuce 4 pary 12 m-cy raz na kwartał
6 Kalesony 2 pary 12 m-cy 2 para po upływie 6 m-cy
7 Rękawice ochronne, lico skóra 12 par 12 m-cy 1 para raz w miesiącu
8 Hełm ochronny – górniczy 1 szt. 12 m-cy  
9 Pokrowiec gumowy na lampę 1 szt. 12 m-cy  
10 Okulary ochronne – osłony oczu 1 szt. 12 m-cy w zależności od rodzaju wykonywanej pracy
11 Nauszniki ochronne na hełm 1 para 12 m-cy w zależności od przekroczenia NDN
12 Stopery do uszu 4 pary 12 m-cy w zależności od przekroczenia NDN
13 Ubranie ocieplane 1 para 36 m-cy  
14 Buty gumowe ocieplane (gumofilce) 1 para 36 m-cy  
15 Ubranie szybowe – specjalne 1 para 18 m-cy  
16 Rękawice spawalnicze 3 pary 12 m-cy  
17 Ubrania spawalnicze 1 para 24 m-ce Dla spawaczy
18 Ubrania typu ratownik 1 para 36 m-cy Dla ratowników górniczych
19 Ubrania ocieplane przeciwdeszczowe 1 para 24 m -ce Dla pracowników brygady montazowej pomp głębinowych
   

b) należne środki czys

tości: (wyda wane co 6 mie sięcy)
1 Mydło górnicze szare lub zamiennie toaletowe 450 gram

300 gram

miesięcznie miesięcznie wszyscy pracownicy dołowi
2 Proszek do prania  500 gram miesięcznie  

 

 

 1. PRACOWNICY POWIERZCHNI
  • Pracownicy powierzchni oddziałów szybowych,elektrycznych, teletechnicznych – obsługujących rozdzielnie, napowietrzne linie kablowe, urządzenia elektryczne i teletechniczne.
  • Osoby dozoru ruchu powierzchni.

 

 1. należna odzież ochronna i robocza w okresach:
l.p. Nazwa – rodzaj odzieży Ilość przydziału Okres przydziału Uwagi
1 Ubranie drelichowe robocze 2 pary 18 m-cy 2 para po upływie 9 m-cy
2 Buty skórzane zamiennie  2 pary 18 m-cy 2 para po upływie 9 m-cy
3 Koszula flanelowa 2 szt. 12 m-cy 2 szt. po upływie 6 m-cy
4 Ręczniki frotte 2 szt. 12 m-cy 2 szt. po upływie 6 m-cy
5 Onuce 2 pary 12 m-cy 2 para po upływie 6 m-cy
6 Kalesony 2 pary 18 m-cy 2 para po upływie 6 m-cy
7 Rękawice ochronne, lico skóra 12 par 12 m-cy 1 para raz w miesiącu
8 Hełm ochronny lub beret 1 szt. 12 m-cy w zależności od stanowiska
9 Pokrowiec gumowy na lampę 1 szt. 12 m-cy  
10 Okulary ochronne – osłony oczu 1 szt. 12 m-cy w zależności od rodzaju wykonywanej pracy
11 Ubranie ocieplane 1 para 18 m-cy w zależności od rodzaju wykonywanej pracy
12 Buty gumowe ocieplane (gumofilce) 1 para 18 m-cy w zależności od rodzaju wykonywanej pracy
13 Fartuchy ochronne 2 szt. 12 m-cy dot. prac. lampowni, markowni, centrali telef.
14 Rękawice gumowe – ochronne 4 pary 12 m-cy dot. prac. lampowni, markowni

 

b) należne środki czystości: (wydawane co 6 miesięcy)

1 Mydło górnicze szare lub zamiennie toaletowe 350 gram

200 gram

miesięcznie miesięcznie wszyscy pracownicy wymienieni w pkt. 1, 2.
2 Proszek do prania  500 gram miesięcznie  
 

3. pozostali pracownicy powierzchni.

 

należne środki czystości:

 

   
1 Mydło  toaletowe 100 gram miesięcznie wydawane co 6 m-cy
2 Ręczniki frotte  2 szt. rocznie 2 szt. po upływie 6 m-cy

 

W/w przydziały przysługują tylko za dni przepracowane –  z wyłączeniem urlopów i dni chorobowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 19

do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy

dla Pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

 

Zasady premiowania

 

§ 1

 1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia tworzy się dla pracowników fundusz premiowy.
 2. Na fundusz premiowy przeznaczona jest kwota odpowiadająca iloczynowi płac zasadniczych i procentowego wskaźnika premii.

§ 2

 1. Dla celów premiowania ustala się następujące grupy premiowania:
Grupa I Główny Inżynier – Z – ca KRZG, Kierownik Działu, Główny Elektryk, Główny Mechanik,
Grupa II Z – ca Kierownika Działu, Nadsztygar, Dyspozytor Ruchu, Główny Specjalista
Grupa III Sztygar Oddziałowy, Sztygar zmianowy, Starszy Inspektor, Ratownik
Grupa IV Pozostali pracownicy na stanowiskach nierobotniczych  i robotniczych
 1. Wskaźnik premiowy dla poszczególnych grup premiowania wynosi:
Grupa I średnio 47 %
Grupa II średnio 35 %
Grupa III średnio 30 %
Grupa IV

 

średnio 28 %

§ 3

 1. Na podstawie niniejszych zasad, premię określoną w § 2, co miesiąc przyznaje Kierownik Działu lub Oddziału, z akceptacją przedstawicieli organizacji związkowej.
 2. Premię akceptuje i zatwierdza Dyrektor Zakładu.
 3. Dyrektorowi Oddziału i jego Zastępcy premię przyznaje Zarząd Spółki.

 

 

§ 3

Pracownik może być pozbawiony premii w części lub w całości  w przypadku:

 1. nieobecności nieusprawiedliwionej,
 2. niewykonania zadań premiowych lub z innych uzasadnionych przyczyn,
 3. nieprzestrzegania regulaminu pracy,
 4. rażącego nieprzestrzegania przepisów BHP i p.poż.,
 5. działania na szkodę Spółki.

§ 4

Pracownik może być dodatkowo wyróżniony wyższym wymiarem premii przez przełożonego        pod    warunkiem utrzymania średnich      wielkości     premii określonych w § 2 pkt. 2 w poszczególnych grupach. § 5

Premia wypłacana jest w okresach miesięcznych.

 • 6 Dopuszcza się możliwość wypłacania jednorazowych kwot premii dla pracowników – pod warunkiem przestrzegania ustalonego rocznego wskaźnika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Wysokość ewentualnych kwot premii dla poszczególnych grup pracowniczych uzgadniana będzie przez Pracodawcę z organizacją związkową.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 20

do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy

dla Pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

 

 

Wykaz prac niebezpiecznych pod ziemią

 

 1. Oddział szybowy:
  • wymiana zawieszeń lin nośnych i wyrównawczych,
  • wymiana lin nośnych i wyrównawczych,
  • wymiana przepierzenia przedziału drabinowego,
  • czyszczenie przedziału drabinowego,
  • wymiana dźwigarów szybowych,
  • wymiana prowadników szybowych,
  • wymiana naczyń wyciągowych,
  • wymiana rurociągów zabudowanych w szybach,
  • naprawa obmurza szybowego,
  • wymiana elementów mocowania kabli w szybach,
  • opuszczanie elementów nie mieszczących się w gabarytach naczyń wyciągowych,
  • naprawa i konserwacja urządzeń znajdujących się w studzienkach komór głównego odwadniania,
  • rewizje i badania elementów wyciągów szybowych.

 

 1. Oddział elektryczny:
  • rewizja kabli w szybach,
  • naprawa i układanie kabli w szybach,
  • czynności łączeniowe w rozdzielniach,
  • wymiana silników napędowych pomp głównego odwadniania,
  • ręczny transport przewoźnych stacji transformatorowych.

 

 1. Oddział górniczo – wentylacyjny:
  • przebudowy wyrobisk górniczych,
  • wzmacnianie obudowy wyrobisk,
  • wymiana elementów obudowy chodnikowej,
  • zabezpieczanie, usuwanie wyrw w stropie,  kontrola obmurza szybowego,
  • rabowanie obudowy chodnikowej.

 

 

 

Załącznik nr 21

do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy

dla Pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

 

 

 

Wykaz stanowisk uprawniających do wypłaty dodatku szkodliwego, uciążliwego i niebezpiecznego.

 

 

 

 1. Dział Energomaszynowy:
  • rewident szybowy
  • cieśla szybowy
  • sygnalista szybowy
  • maszynista wyciągowy
  • maszynista pomp głównego odwadniania
  • ślusarz
  • spawacz
  • elektromonter pod ziemią
  • elektromonter na powierzchni
  • obsługa markowni i lampowni
  • obsługa centrali telefonicznej
  • osoby dozoru ruchu dozorujące prace na ww. stanowiskach

 

 1. Dział Górniczo – wentylacyjny
  • górnik pod ziemią
  • robotnik transportowy pod ziemią
  • cieśla górniczy
  • osoby dozoru ruchu dozorujące prace na ww. stanowiskach

 

 1. Inspektor techniczny na powierzchni