Stanowisko Jedności w sprawie porozumień płacowych w JSW

W dniu dzisiejszym (01.06.2021) przesłaliśmy do strony pracodawcy nasze stanowisko dotyczące zawarcia porozumień płacowych dotyczących wzrostu płac w roku 2021 i w latach następnych. Nasze stanowisko jest odpowiedzią na propozycje przedstawione przez Zarząd JSW SA stronie społecznej w na spotkaniu w dniu 05.05.2021.

W przesłanym stanowisku propozycję wzrostu stawek płac zasadniczych o 3,4% zaproponowaną przez Zarząd JSW uważamy jako bezsporną, wnosimy jednak o wzrost stawek płac zasadniczych od lipca 2021 roku na poziomie 7%., jako uzasadnienie tego wniosku podnosimy fakt, że:

ostatni wzrost wynagrodzeń w JSW S.A. miał miejsce w czerwcu 2018 roku. Pracownicy mimo dobrej koniunktury mamieni byli obietnicami dobrej i „odpowiedzialnej” współpracy pomiędzy reprezentatywnymi związkami, a Zarządem Spółki oraz wysokim wzrostem wynagrodzeń w przyszłości. Od tego czasu roczna stopa inflacji podawana przez Narodowy Bank Polski w poszczególnych latach wyniosła odpowiednio: w 2018 roku 1,6%, w 2019 roku 2,3% w 2020 roku 3,4%. W rzeczywistości portfele pracowników i ich rodzin znacznie się uszczupliły.

W odpowiedzi na propozycje Zarządu dotyczącą wzrostu wynagrodzeń w latach następnych, nasze stanowisko odnośnie elementu stałego jest aby wzrost wynagrodzeń był ustalany na poziomie corocznej stopy inflacji bez żadnych dodatkowych uwarunkowań realizowany corocznie w pierwszym dniu czerwca, natomiast dopiero dodatkowy wzrost stawek ponad coroczną stopę inflacji uwarunkować od sytuacji finansowej spółki oraz analizy finansowej dokonanej po III kwartale. Argumentując nasze stanowisko podkreślamy że:

nie chcemy doprowadzić do sytuacji  gdzie siła nabywcza pensji pracowników drastycznie zmaleje w stosunku do nagłego wzrostu cen podstawowych produktów wpływających na jakość i poziom życia. Ustalenie stałej rewaloryzacji wynagrodzenia na kolejne lata uzależnionej od poziomu inflacji wydaje nam się sprawiedliwym rozwiązaniem nie godzącym równocześnie w sytuację finansową spółki.

Natomiast odnosząc się do elementu zmiennego wzrostu płac, uzależnionego od realizacji planów zawartych w PTE proponujemy, aby zaproponowaną wysokość premii tj. 400 zł brutto rewaloryzować corocznie o stopień inflacji. Wtedy premia ta osiągnie zamierzony cel, a mianowicie długofalową motywację ukierunkowaną na realizację planów zawartych w PTE.

Jednocześnie niezależnie też od powyższego wnieśliśmy również o podniesienie wartości posiłków regeneracyjnych do kwoty 25 zł, argumentując to w ten sposób że:

Zgodnie z danymi podawanymi przez Narodowy Bank Polski stopień inflacji na żywność i napoje bezalkoholowe w ostatnich latach wyniósł odpowiednio: w roku 2018 – 2,6%, w 2019 roku – 4,9 %, w 2020 roku – 4,8%.
Ze względu na tak wysoki wzrost cen żywności jaki obserwujemy w chwili obecnej, dotychczasowa wartość posiłków profilaktycznych wypłacanych pracownikom nie wystarcza już na zapewnienie im uzupełnienia wydatku energetycznego spowodowanego wysiłkiem w trakcie wykonywania pracy określonego w odpowiednich przepisach. Niepokoją również wszelkie prognozy wzrostu cen żywności na najbliższy czas. Uważamy, że sprawiedliwym rozwiązaniem w stosunku do naszych pracowników będzie podwyższenie wartości posiłków profilaktycznych do 25 zł, oraz uzależnienie wzrostu ich wartości o coroczny stopień inflacji cen żywności i napojów bezalkoholowych realizowany w połowie roku

Liczymy na przychylność Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA do przedstawionych przez nas propozycji, co będzie potwierdzeniem słów Zarządu, że „Pracownicy JSW SA są inwestycją a nie kosztem.”

O dalszych krokach w sprawie porozumień płacowych będziemy informować po kolejnych spotkaniach z Zarządem, gdzie kolejne jest zaplanowane na dzień 07.06.2021

Szczęść Boże.

ENERGYLANDIA – Zapisy na bilety

Informujemy, że z dniem jutrzejszym (01.06.2021) rozpoczynamy zapisy na bilety do największego w Polsce parku rozrywki Energylandia w Zatorze. Ceny biletów dla […]

Przywrócenie do pracy !!!- początek dobrych zmian ?

Dzisiaj Sąd Okręgowy (II instancja) podzielił stanowisko Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju i przywrócił na poprzednie stanowisko pracy, bezprawnie zwolnionego […]