Regulamin Wynagradzania SRK

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

Pracowników  Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

                                                                         z dnia  12. 02. 2009

Rozdział I          – Postanowienia wstępne

Rozdział II         – Czas pracy

Rozdział III        – Warunki wynagradzania

Rozdział IV          – Inne świadczenia oraz przywileje przysługujące     pracownikom objętym regulaminem

Rozdział V        – Postanowienia końcowe

ZAŁĄCZNIKI

 • – Tabela płac zasadniczych
 • – Taryfikator
 • – Zasady premiowania
 • – Zasady wypłacania dodatku za wysługę lat
 • – Zasady przyznawania i wypłacania nagrody okazji Dnia  Górnika
 • – Zasady przyznawania i wypłacania jednorazowych  odpraw emerytalno – rentowych

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 1. Regulamin ustala szczegółowe warunki dotyczące wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników  Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. zatrudnionych w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie stosunku pracy.
 2. Regulamin wynagradzania nie obejmuje:

a) pracowników zatrudnionych w Oddziale Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. – Centralnym Zakładzie Odwadniania Kopalń, w którym obowiązuje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników zatrudnionych  w CZOK, wpisany do rejestru Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy  w dniu 30.12.2002 roku pod numerem U- MDC XIII/02,

b) Członków Zarządu oraz Głównego Księgowego Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., dla których zasady wynagradzania ustalane są w odrębnym trybie przez właściwe organy Spółki.

 

Ilekroć w Regulaminie wynagradzania jest mowa o:

 1. „pracodawcy” – rozumie się przez to Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu lub upoważnione do tego osoby,
 2. „Spółce” – rozumie się przez to Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A.,
 3. „Zarządzie” – rozumie się przez to Prezesa i pozostałych członków Zarządu powoływanych zgodnie ze statutem Spółki,
 4. „pracowniku”- rozumie się przez to pracownika zatrudnionego w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A.,
 5. „organizacji związkowej” rozumie się przez to Związki Zawodowe działające w Spółce,
 6. „średnim krajowym wynagrodzeniu” – rozumie się przez to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane comiesięcznie przez Główny Urząd Statystyczny,
 7. „minimalnym wynagrodzeniu” – rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zgodne z Ustawą o minimalnych wynagrodzeniach za pracę z dnia 10.10.2002 r. Dz. U. nr 200 poz. 1679 z późniejszymi zmianami,
 8. „normalnym wynagrodzeniu” – rozumie się przez to takie wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje stale i systematycznie, a więc obejmujące zarówno wynagrodzenie zasadnicze wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania jak i dodatkowe składniki wynagrodzenia o charakterze stałym, jeżeli pracownik na podstawie obowiązujących przepisów płacowych ma do nich prawo.

ROZDZIAŁ II

 

CZAS PRACY

 

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w Spółce lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę do wykonywania pracy.

 

 1. Dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., oprócz niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy, wszystkie soboty są dniami wolnymi od pracy.
 2. Dzień Św. Barbary – 4 grudnia – Dzień Górnika, jest dodatkowym dniem wolnym od pracy.
 3. Czas pracy pracowników wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.

ROZDZIAŁ III

 

WARUNKI WYNAGRADZANIA

 

 1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę odpowiednio do rodzaju wykonywanej pracy i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu oraz ilości i jakości świadczonej pracy zgodnie z zapisami ujętymi w umowie o pracę.
 2. Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu 10 dnia następnego miesiąca, po ustaleniu jego pełnej wysokości, w kasie Spółki lub za uprzednią zgodą pracownika, na wskazany przez niego rachunek bankowy.
 3. Wynagrodzenie za miesiąc grudzień wypłacane jest w terminie do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego.
 4. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.
 5. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia zgodnie z przepisami prawa pracy.
 6. Pracownikowi przysługuje za pracę wynagrodzenie zasadnicze, wynikające z przyznanej kategorii zaszeregowania i określonej stawki płacy zasadniczej.
 7. Stawka wynagrodzenia zasadniczego odpowiadająca kategorii osobistego zaszeregowania ustalona jest na podstawie:
  • tabeli miesięcznych stawek płac zasadniczych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych,
  • tabeli dniówkowych stawek płac zasadniczych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, ujętych w zał. nr 1.
 8. Podstawą zaszeregowania pracowników jest taryfikator stanowiący zał. nr 2. 4. W przypadku otrzymywania przez pracownika w trakcie miesiąca zasiłku chorobowego, wynagrodzenie zasadnicze za dany miesiąc przysługuje pracownikowi proporcjonalnie do okresu przepracowanego w danym miesiącu.
 9. Pracownicy zatrudnieni w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. wynagradzani są według czasowo-premiowej oraz dniówkowej formy płac.
 10. Wysokość premii określona jest w procentach miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego.
 11. Zasady premiowania ujęte są w załączniku nr 3.
 12. Praca wykonywana ponad normy czasu pracy określone w § 4, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.
 13. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:
  1. 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających: – w nocy,
   • w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
   • w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
  2. 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt a.
 14. Dodatek w wysokości określonej w pkt 2 a przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w wysokości określonej w pkt 2.
 15. Dodatek, o którym mowa w ust. 2 nie przysługuje, jeżeli pracownikowi za pracę, o której mowa w ust.1 udzielono innego płatnego dnia wolnego od pracy w tygodniu.
 16. Za pracę w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy, niezależnie od udzielonego płatnego dnia wolnego od pracy, przysługuje normalne wynagrodzenie.
 17. Kierownikom wyodrębnionych jednostek organizacyjnych, wykonującym pracę w godzinach nadliczbowych, w niedziele, święta i dni wolne od pracy, przysługuje prawo do oddzielnego wynagrodzenia wraz z dodatkiem, o którym mowa w ust. 2, tylko za pracę wykonaną na pisemne polecenie  Prezesa lub członków Zarządu.
 18. Za każdą godzinę pracy w porze nocnej, nie więcej niż za 8 godzin, pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 20 % stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 19. Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 22oo a 6oo.
 20. Za czas niezdolności do pracy wskutek:
  • choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia –  trwającej  łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego przysługuje 100 % wynagrodzenia,
  • wypadku przy pracy, wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby zawodowej lub choroby przypadającej w czasie ciąży – w okresie wskazanym w pkt. 1, pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.
 21. Pracownikowi pobierającemu zasiłek chorobowy za czas niezdolności do pracy trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwającej  łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego przysługuje dodatek uzupełniający do wysokości 100 % wynagrodzenia.
 22. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.
 23. Przepisy § 10 ustęp 1 punkt 1 i ustęp 2 w części dotyczącej pracownika, który ukończył 50 rok życia, dotyczą niezdolności pracownika do pracy przypadającej po roku kalendarzowym, w którym pracownik ukończył 50 rok życia.

 

ROZDZIAŁ IV

INNE ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE PRACOWNIKOM OBJĘTYM REGULAMINEM

 1. Pracownikom przysługuje dodatek za wysługę lat.
 2. Dodatek za wysługę lat wypłacany jest za wszystkie godziny pracy i usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie z wyjątkiem wynagrodzenia za czas absencji chorobowej trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego oraz zasiłku chorobowego.
 3. Szczegółowe zasady nabywania uprawnień i naliczania tego składnika wynagrodzenia określa załącznik nr 4 do regulaminu.

Pracownikom zatrudnionym w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A., będącym  w stanie zatrudnienia w dniu 30 listopada, którzy  przepracowali ostatnie 12 miesięcy ( tj. od 1 grudnia ubiegłego roku do 30 listopada danego roku) przysługuje nagroda z okazji Dnia Górnika, której zasady przyznawania  i wypłaty określono w załączniku nr 5 do regulaminu.

 

 1. Pracownikowi przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w razie rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę, rentę lub świadczenie przedemerytalne.
 2. Szczegółowe zasady nabywania uprawnień i naliczania odprawy określa załącznik nr 6 do regulaminu.
 3. Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów  związanych z podróżą służbową w wysokości określonej w rozporządzeniu  z dnia 19.12.2002 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości  oraz warunków ustalenia należności przysługujących pracownikowi  zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej  z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 z późniejszymi zmianami).
 4. Początek, miejsce docelowe i koniec podróży służbowej oraz środki komunikacji określa pracodawca w poleceniu wyjazdu.

 

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Pracodawca jest obowiązany udostępnić do wglądu pracownikom tekst Regulaminu wynagradzania oraz udzielić niezbędnych wyjaśnień, co do obowiązującego prawodawstwa pracy.

 

 1. Zmiany lub uzupełnienia postanowień Regulaminu, w tym także jego załączników, wprowadza się w formie uchwał Zarządu Spółki po uzgodnieniu z organizacją związkową.
 2. Wszelkie wątpliwości na tle stosowanego regulaminu wyjaśniane są i rozstrzygane przez Zarząd Spółki oraz organizację związkową.
 3. Integralną część niniejszego regulaminu stanowią załączniki.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Kodeksu pracy, przepisów wykonawczych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy.
 5. Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od jego podpisania.
 6. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu tracą moc obowiązującą Regulaminy Wynagradzania Pracowników:
  • Biura Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z dnia 1 lutego 2007 roku,
  • Pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Sosnowcu Zakład „Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji” z dnia 1 stycznia 2007 roku.

 

Załącznik Nr 1   do Regulaminu  Wynagradzania

Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A

 

 

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK PŁAC ZASADNICZYCH

dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych

 

Kategoria zaszeregowania Miesięczna stawka płacy

zasadniczej zł/m-c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria zaszeregowania Miesięczna stawka płacy

zasadniczej zł/m-c

1 1.200 22 3.300
2 1.300 23 3.400
3 1.400 24 3.500
4 1.500 25 3.600
5 1.600 26 3.700
6 1.700 27 3.800
7 1.800 28 3.900
8 1.900 29 4.000
9 2.000 30 4.100
10 2.100 31 4.200
11 2.200 32 4.300
12 2.300 33 4.400
13 2.400 34 4.500
14 2.500 35 4.600
15 2.600 36 4.700
16 2.700 37 4.800
17 2.800 38 4.900
18 2.900 39 5.000
19 3.000 40 5.100
20 3.100 41 5.200
21 3.200 x X

 

TABELA DNIÓWKOWYCH STAWEK PŁAC ZASADNICZYCH dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

 

 

Kategoria  zaszeregowa

nia

Miesięczna stawka płacy zasadniczej  zł/dn.
I 66
II 72
III 78
IV 86

 

Załącznik Nr 2

do Regulaminu Wynagradzania Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

TARYFIKATOR

dla stanowisk nierobotniczych

 

Stanowisko Kategoria zaszeregowania
Dyrektor Oddziału 34 – 41
Dyrektor Biura 30 – 37
Zastępca Dyrektora Oddziału 27 – 37
Zastępca Dyrektora Biura,

Zastępca Głównego Księgowego, Główny Specjalista

27 – 31
Kierownik Rejonu 23 – 30
Kierownik Zespołu 13 – 27
Radca Prawny 11 – 23
Starszy Inspektor 8 – 22
Inspektor 6 – 15
Starszy Specjalista 4 – 11
Specjalista 1 – 7

 

TARYFIKATOR

dla stanowisk robotniczych

 

Stanowisko Kategoria zaszeregowania
Kierowca 1 – 4
Konserwator 1 – 4

 

Załącznik Nr 3

do Regulaminu wynagradzania  Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

 

ZASADY PREMIOWANIA

 1. W ramach osobowego funduszu płac tworzy się fundusz premiowy dla pracowników w wysokości  do 35 % sumy  płac zasadniczych.
 2. Premia ma charakter uznaniowy.
 3. W ramach posiadanych środków dopuszcza się możliwość wypłacenia poza ustalonym funduszem premiowym jednorazowych kwot premii dla pracowników w wysokości ustalonej w porozumieniu z organizacją związkową
 4. Premia jest wypłacana w okresach miesięcznych po dokonaniu oceny wykonania zadań względnie spełnieniu kryteriów określonych przez Zarząd.
 5. Premia przysługuje proporcjonalnie do okresu przepracowanego w danym miesiącu.
 6. W przypadku otrzymywania przez pracownika w trakcie miesiąca zasiłku chorobowego, premia za dany miesiąc      przysługuje         pracownikowi proporcjonalnie do okresu przepracowanego w danym miesiącu.

Premii nie przyznaje się pracownikowi w przypadku:

 

 1. a) nieobecności nieusprawiedliwionej,

b) przystąpienia do pracy pod wpływem alkoholu lub spożycia alkoholu

w miejscu pracy, po udowodnieniu winy,

 1. rażącego nieprzestrzegania przepisów BHP i p. poz.,
 2. działania na szkodę Spółki.

 

Załącznik Nr 4

do Regulaminu wynagradzania  Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

 

ZASADY WYPŁACANIA DODATKU ZA WYSŁUGĘ LAT

 

 1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za wysługę lat w następującej wysokości :
 • 20 % podstawy wymiaru po przepracowaniu 1 roku        do     2 lat
 • 30 % podstawy wymiaru po przepracowaniu 2 lat do     5 lat
 • 40 % podstawy wymiaru po przepracowaniu 5 lat do 10 lat
 • 50 % podstawy wymiaru po przepracowaniu 10 lat do 15 lat
 • 60 % podstawy wymiaru po przepracowaniu powyżej 15 lat
 1. Podstawą obliczenia wynagrodzenia za wysługę lat jest płaca zasadnicza, wynikająca z przyznanej kategorii zaszeregowania.
 2. Dodatek za wysługę lat wypłacany jest za wszystkie godziny pracy i usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie z wyjątkiem wynagrodzenia za czas absencji chorobowej trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego oraz zasiłku chorobowego.

Do okresu pracy, od którego zależy uprawnienie do wynagrodzenia za wysługę lat w myśl §1 zalicza się:

 1. wszystkie okresy zatrudnienia, bez względu na sposób rozwiązania umowy o pracę,
 2. okresy zaliczalne, o których mowa w § 5.

Do okresów zatrudnienia zalicza się wszystkie okresy pracy, które wynikają  z umów o pracę zawartych przez pracownika z wszystkimi podmiotami gospodarczymi (uspołecznionymi i nieuspołecznionymi, w tym z zakładami prywatnymi i spółkami prawa cywilnego i handlowego) oraz okresy pracy  w indywidualnym gospodarstwie rolnym, zgodnie z Ustawą z dnia 20.07.1990 r.  o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, po. 310).

 

Do okresów traktowanych na równi z okresem zatrudnienia zalicza się:

 • okresy nauki w szkołach ponadpodstawowych i studiów przewidzianych programem nauczania, udokumentowane świadectwem ukończenia
  • wyłączeniem nauki pobieranej w okresie zatrudnienia) nie więcej jak 5 lat,
 • okresy odbywania czynnej służby wojskowej pod warunkiem podjęcia pracy w terminie 30 dni od zwolnienia ze służby (w myśl art. 120 Ustawy
  • 21 listopada 1967 o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku, nr 241, poz. 2416 ),
 • okresy pobierania zasiłków szkoleniowych i dla bezrobotnych w myśl art. 30 Ustawy z dni 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (tekst jednolity Dz. U. nr 25 z 1997 r., poz.128 z późn. zm.),
 • okresy pozostawania bez pracy w wyniku zwolnienia pracownika z zakładu, jeżeli :
  1. został on przywrócony do pracy na podstawie prawomocnego wyroku sądowego lub postępowanie karne zostało umorzone z powodu braku podstaw, względnie pracownik został zrehabilitowany,
  2. przyznano wynagrodzenie lub odszkodowanie w przypadku niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, lub nie wydania w terminie, względnie wydania niewłaściwego świadectwa pracy albo opinii (wlicza się okres, za który wynagrodzenie lub odszkodowanie przyznano),
 • okresy opieki nad dzieckiem w wieku do 4 lat, a także nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny zaliczanym do I grupy inwalidów, lub na którego przysługuje zasiłek pielęgnacyjny łącznie nie dłużej niż 6 lat.

 

Załącznik Nr 5

do Regulaminu wynagradzania  Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁATY  NAGRODY Z OKAZJI DNIA GÓRNIKA

 

 1. Pracownikom zatrudnionym w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A., będącym w stanie zatrudnienia w dniu 30 listopada, którzy przepracowali w  Spółce ostatnie 12 miesięcy ( tj. od 1 grudnia ubiegłego roku do  30 listopada danego roku) przysługuje nagroda z okazji Dnia Górnika,  z uwzględnieniem pracowników, o których mowa w punkcie 2b.

 

 1. Wysokość nagrody, o której mowa w pkt 1 stanowi równowartość 100 % miesięcznego wynagrodzenia pracownika z października danego roku.
 2. Warunkiem obliczenia nagrody     z       miesiąca    października       jest przepracowanie wszystkich          dni     roboczych w                tym    miesiącu  (        dniówki       urlopowe   traktowane          są     na     równi          z          dniówkami przepracowanymi).

W przypadku niespełnienia tego warunku, podstawę do obliczenia nagrody stanowić będzie najbliższy miesiąc poprzedni, który spełnia ten warunek.

 1. W przypadku nieprzepracowania ostatnich 12 miesięcy, w rozumieniu postanowień pkt 1, dla zatrudnionych ( przyjętych do pracy ) do 31 października, wysokość nagrody ustala się jak w pkt. 2a.,  a następnie obniża się proporcjonalnie do liczby przepracowanych pełnych miesięcy.
 2. Okres przebywania na świadczeniu rehabilitacyjnym traktuje się na równi z okresem pracy.
 3. Wypłata nagrody z okazji Dnia Górnika nastąpi do 4 grudnia danego roku.

Dla pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę wypłata nagrody  z okazji Dnia Górnika nastąpi łącznie z wynagrodzeniem za ostatni przepracowany miesiąc.

Załącznik Nr 6

do Regulaminu wynagradzania  Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA JEDNORAZOWYCH  ODPRAW  EMERYTALNO-RENTOWYCH

 

 1. Pracownikowi przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w razie rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę, rentę lub świadczenie przedemerytalne.
 2. Odprawa przysługuje w następujących wysokościach:
 •       do   25  lat                            –    100%   podstawy wymiaru
 •       po   25  latach pracy             –    200%   podstawy wymiaru
 •       po   30  latach pracy             –    250%   podstawy wymiaru
 •       po   35  latach pracy             –    300%   podstawy wymiaru

3.Podstawę wymiaru jednorazowej odprawy emerytalno-rentowej stanowi    wynagrodzenie obliczone według zasad obowiązujących przy ustalaniu    ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

4.Do stażu pracy, od którego zależy wysokość odprawy zalicza się wszystkie    udokumentowane okresy pracy, bez względu na sposób rozwiązania umowy    o pracę.