Przeszeregowania stawek dla Załogi JSW

W dniu dzisiejszym (01.12.2021) złożyliśmy pismo do Prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wnioskiem o przywrócenie corocznych przeszeregowań stawek płac zasadniczych dla pracowników zatrudnionych w JSW SA.

W piśmie tym (treść poniżej) wnosimy o przeszeregowanie stawek osobistego zaszeregowania 10 % stanu załogi wraz z podaniem jasnych i czytelnych kryteriów przyznawania wyższych stawek. Motywujemy to też tym, że okres tradycyjnego święta górniczego oraz zbliżających się świąt jest najlepszą porą na gratyfikację pracowników w zamian za ich szczególny trud wniesiony podczas całego roku, nieustanne podnoszenie kwalifikacji, rozwijanie umiejętności, pracę w godzinach nadliczbowych, zaangażowanie i sumienne wykonywanie swoich obowiązków służbowych. Taka postawa pracownicza ma znaczący wpływ na poziom produkcji, wzrost wydobycia oraz wyniki finansowe spółki, tym samym wyróżnienie części pracowników w postaci podwyższenia stawki osobistego zaszeregowania, tak jak to było w latach wcześniejszych, byłoby dodatkowym czynnikiem motywującym całą załogę do jeszcze większego zaangażowania i wydajności.

By Marek Sękowski

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność"

Jedność App

FREE
VIEW