Coraz więcej osób zwraca się do nas z pytaniami o Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) o których coraz głośniej jest w mediach, szczególnie zastanawia Was jakie to ma zastosowanie do osób zatrudnionych pod ziemią, które będą przechodzić na wcześniejszą emeryturę.

Zgodnie z zapisami ustawy PPK weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019, jednak faktyczny start dla pracowników takich firm, jaką jest Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. jest przewidziany w ustawie na dzień 1 lipca 2019. Co do zasady Pracownicze Plany Kapiatałowe będą „dobrowolne” tzn że, każdy zatrudniony zostanie zapisany do programu automatycznie, ale będzie mógł się z niego wycofać. Oznacza to, że uczestnik PPK będzie mógł zrezygnować z dokonywania wpłat do programu na podstawie pisemnej deklaracji złożonej u pracodawcy. Założono jednak możliwość ponownego powrotu do programu – co cztery lata pracodawca będzie informował pracownika, który złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczego Planu Kapitałowego, o ponownym dokonywaniu wpłat. Oznacza to, że jeśli uczestnik PPK będzie chciał zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK, to co 4 lata będzie musiał składać stosowną deklarację. Jednocześnie uczestnik PPK, który zrezygnował z udziału w programie, w każdym momencie będzie mógł ponownie do niego przystąpić.

Pieniądze zgromadzone w Pracowniczym Planie Kapitałowym przez uczestnika PPK zostaną wypłacone mu po osiągnięciu 60 roku życia, i ustawa nic nie mówi o wcześniejszych emeryturach, jednak będzie możliwość wcześniejszego wycofania środków. Środki zgromadzone w PPK będą stanowić prywatną własność uczestników

(z tą prywatną własnością środków uczestników, wbrew promowanym opiniom nie jest tak do końca, bowiem zgodnie z art 105 ust 2 pkt 1 ustawy o PPK 30% zgromadzonych środków w momencie podjęcia wcześniejszej decyzji o wypłacie zastaje przelane na rachunek wskazany przez ZUS,)

w tym miejscu trzeba też przypomnieć, że państwo polskie nie jest stabilne, i w każdej chwili może rządzącym przyjść do głowy pomysł, analogiczny jak z OFE i zmianą jednego przepisu przeleją wszystko do ZUS

PPK – wypłata pieniędzy z Pracowniczego Planu Kapitałowego

–  Jeśli uczestnik PPK po osiągnięciu 60. roku życia zdecyduje o wypłacie zgromadzonych środków, to 25 proc. zostanie mu wypłaconych jednorazowo, a pozostałe 75 proc. zostanie wypłaconych w co najmniej 120 miesięcznych ratach (10 lat).

– Uczestnik programu, po osiągnięciu 60. roku życia, będzie mógł także wnioskować o wypłatę środków zgromadzonych w PPK w formie świadczenia małżeńskiego. Będzie to możliwe, gdy małżonek uczestnika PPK również osiągnie 60. rok życia, a małżonkowie wspólnie oświadczą, że chcą skorzystać w wypłaty w formie świadczenia małżeńskiego. Świadczenie to będzie wypłacane przez 120 miesięcy (ma być wypłacane małżonkom wspólnie aż do wyczerpania środków). Jednak w przypadku śmierci jednego z nich, świadczenie to będzie wypłacane drugiemu w dotychczasowej wysokości, aż do wyczerpania zasobów.

– Ponadto, przed osiągnięciem 60 roku życia – będzie można wnioskować o wypłatę do 25 proc. środków w przypadku poważnego zachorowania pracownika, jego małżonka lub dziecka. Poważne zachorowanie obejmie trwałą niezdolność do pracy uprawniającą do otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy (na podstawie ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS) oraz wymienione w ustawie poważne stany chorobowe.(szczegóły poniżej) W takich przypadkach wypłata, w zależności od wniosku uczestnika, będzie dokonywana jednorazowo albo w ratach. Nie będzie konieczny zwrot tych środków.

-Możliwe będzie także jednorazowe, wcześniejsze wypłacenie środków z PPK na sfinansowanie wkładu własnego do kredytu np. przy zakupie mieszkania lub domu z obowiązkiem zwrotu w ciągu 15 lat.

Poważne stany chorobowe uprawniające do wypłaty środków z PPK

1.     całkowita niezdolność do pracy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270), ustaloną w formie orzeczenia przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na okres co najmniej 2 lat lub

2.     umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076), ustalony w formie orzeczenia przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na okres co najmniej 2 lat, lub

3.    niepełnosprawność osoby, która nie ukończyła 16 lat, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustaloną w formie orzeczenia przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, lub

4.     zdiagnozowanie u osoby dorosłej jednej z następujących jednostek chorobowych: amputacja kończyny, bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych, wirusowe zapalenie mózgu, choroba Alzheimera, choroba Leśniowskiego-Crohna, choroba neuronu ruchowego (stwardnienie zanikowe boczne), choroba Parkinsona, dystrofia mięśniowa, gruźlica, niewydolność nerek, stwardnienie rozsiane, choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV), kardiomiopatia, nowotwór złośliwy, toczeń trzewny układowy, udar mózgu, utrata mowy, słuchu lub wzroku, wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub zawał serca, lub

5.    zdiagnozowanie u dziecka jednej z następujących jednostek chorobowych: poliomyelitis (choroba Heinego-Medina), zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu, anemia aplastyczna, przewlekłe aktywne zapalenie wątroby, padaczka, gorączka reumatyczna, nabyta przewlekła choroba serca, porażenie (paraliż), utrata wzroku, głuchota (utrata słuchu), potransfuzyjne zakażenie wirusem HIV, schyłkowa niewydolność nerek, tężec, cukrzyca, łagodny guz mózgu, przeszczepienie narządów, zabieg rekonstrukcyjny zastawek, zabieg rekonstrukcyjny aorty lub nowotwór złośliwy;

PODSUMOWANIE

Powyżej przybliżyliśmy Wam główne aspekty Pracowniczych Planów Kapitałowych, i jak wynika z przepisów, każdy z Was zostanie automatycznie do nich zapisany, jednak decyzja o rezygnacji z udziału w PPK będzie należała do Was, i to od Was zależy czy skorzystacie z tej formy oszczędzania na emeryturę, jednak trzeba pamiętać, że w przypadku emerytury górniczej, aby korzystać ze środków zgromadzonych w PPK będziecie musieli czekać do osiągnięcia wieku 60 lat, natomiast czas pokaże czy rządzący nie połaszą się na te pieniądze ponownie, jak to było z OFE (które też w pierwotnym założeniu, miały być Waszymi pieniędzmi) i nie przeleją tych środków do ZUS.

By Oskar Karwacki

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność" KWK Pniówek

Jedność App

FREE
VIEW