Czy świadomie ograniczają prawa pracowników?

W dniu dzisiejszym (19.02.2019) Federacja Związków Zawodowych „Jedność” złożyła pismo w sprawie naprawy bałaganu jaki został wytworzony w najważniejszym dokumencie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jakim jest STATUT JSW SA

W dniu 14 marca 2019 roku w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA odbędą się wybory na członka Zarzadu JSW SA z wyboru załogi, jednak w wyniku zmian statutu spółki, uniemożliwiono możliwość kandydowania na to stanowisko niemal wszystkim pracownikom spółki, dlatego zasadnym wydaje się postawienia pytania:

CZY ZMIANY TE MAJĄ NA CELU OGRANICZENIE PRAW PRACOWNIKÓW DO KANDYDOWANIA NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU, ABY OSOBY PROMOWANE PRZEZ PRACODAWCĘ NIE MIAŁY KONTRKANDYDATÓW POPIERANYCH PRZEZ ZAŁOGĘ?

Czy też jest zwykłym niedopatrzeniem, które zostanie szybko naprawione, tak aby załoga mogła wystawić swoich kandydatów, jak to miało miejsce w latach poprzednich.

Treść pisma poniżej

Stanowisko Jedności w sprawie PPK

Od 01.07.2019r. JSW S.A. ma ustawowy obowiązek utworzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) który w naszej ocenie stanowi znaczące obciążenie dla […]

Wniosek o wypłatę premii dla pracowników JSW SA

W dniu 26.02.2019 Zakładowe Organizacje Związkowe działające w JSW SA zwróciły się do Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA o wypłatę […]